• Cải cách, đổi mới giáo dục ở Hàn Quốc trong nửa sau thế kỷ XX

  Cải cách, đổi mới giáo dục ở Hàn Quốc trong nửa sau thế kỷ XX

  Phân tích và tổng hợp quá trình cải cách giáo dục của Hàn Quốc nửa sau thế kỷ 20. Đúc rút một số bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   13 p husc 24/10/2018 40 0

 • Chính sách của chính quyền phong kiến Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản đối với đạo Thiên Chúa (thế kỷ XVII - XIX)

  Chính sách của chính quyền phong kiến Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản đối với đạo Thiên Chúa (thế kỷ XVII - XIX)

  Trình bày một cách có hệ thống bối cảnh, tình hình của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản trước thế kỷ 17. Phân tích cụ thể những chính sách của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản đối với đạo Thiên Chúa từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Nêu một số nhận xét về những chính sách mà ba nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật...

   15 p husc 24/10/2018 46 0

 • Quan hệ kinh tế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Vương quốc Thái Lan (1991 - 2015)

  Quan hệ kinh tế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Vương quốc Thái Lan (1991 - 2015)

  Làm rõ nguồn gốc sâu xa của mối quan hệ giữa hai quốc gia Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Vương quốc Thái Lan. Phân tích sự xác lập của quan hệ kinh tế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Vương quốc Thái Lan 1991 - 2015 thông qua quan hệ thương mại, quan hệ đầu tư, quan hệ hợp tác và phát triển. Khái quát hóa, hệ thống hóa...

   14 p husc 24/10/2018 50 0

 • Tìm hiểu hợp tác xã nông nghiệp ở Thừa Thiên Huế thời đổi mới (1986 - 2015)

  Tìm hiểu hợp tác xã nông nghiệp ở Thừa Thiên Huế thời đổi mới (1986 - 2015)

  Tìm hiểu các Hợp tác xã nông nghiệp mới thành lập sau đổi mới và những điểm khác biệt với Hợp tác xã nông nghiệp trước đây. Nghiên cứu thực trạng hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp ở Thừa Thiên Huế trong quá trình thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

   13 p husc 28/03/2018 60 1

 • Kinh tế thương nghiệp Thanh Hà - Bao Vinh thế kỷ XVII - XIX

  Kinh tế thương nghiệp Thanh Hà - Bao Vinh thế kỷ XVII - XIX

  Nghiên cứu về quá trình hình thành, suy tàn và hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động kinh tế thương nghiệp nói riêng tại phố cảng Thanh Hà - Bao Vinh dưới thời các chúa Nguyễn, thời Tây Sơn và thời các vua Nguyễn. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   17 p husc 28/03/2018 56 1

 • Tổ chức phòng thủ bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Dinh Quảng Nam thời Chúa Nguyễn

  Tổ chức phòng thủ bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Dinh Quảng Nam thời Chúa Nguyễn

  Sưu tập và hệ thống tư liệu về công tác tổ chức phòng thủ ở Dinh Quảng Nam thời chúa Nguyễn. Nghiên cứu các hoạt động bảo vệ vùng biển (bao gồm cả cửa biển, mặt biển và hải đảo) thuộc quyền quản lý của Dinh Quảng Nam thời chúa Nguyễn. Đánh giá những thành công và hạn chế của chính quyền chúa Nguyễn...

   17 p husc 28/03/2018 51 1

 • Tìm hiểu các bảo tàng ở Huế

  Tìm hiểu các bảo tàng ở Huế

  Tìm hiểu sự ra đời, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của các bảo tàng ở Huế; Vai trò của các bảo tàng trong đời sống xã hội hiện nay. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao các hoạt động của hệ thống Bảo tàng ở Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343....

   11 p husc 28/03/2018 60 1

 • Cải cách, đổi mới giáo dục ở Hàn Quốc trong nửa sau thế kỷ XX

  Cải cách, đổi mới giáo dục ở Hàn Quốc trong nửa sau thế kỷ XX

  Những cơ sở để xúc tiến việc cải cách, đổi mới giáo dục ở Hàn Quốc nửa sau thế kỷ XX. chủ yếu của quá trình cải cách, đổi mới giáo dục ở Hàn Quốc nửa sau thế kỷ XX. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   13 p husc 11/01/2018 79 1

 • Chính sách của chính quyền phong kiến Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản đối với đạo thiên chúa (Thế kỷ XVII – XIX)

  Chính sách của chính quyền phong kiến Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản đối với đạo thiên chúa (Thế kỷ XVII – XIX)

  Quá trình xâm nhập của Chủ nghĩa thực dân phương Tây và chính sách của chính quyền phong kiến Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản đối với đạo Thiên Chúa. Chính sách của chính quyền phong kiến Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản đối với đạo Thiên Chúa (thế kỷ XVII – XIX). Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343....

   15 p husc 11/01/2018 70 1

 • Quan hệ kinh tế cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - vương quốc Thái Lan (1991 - 2015)

  Quan hệ kinh tế cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - vương quốc Thái Lan (1991 - 2015)

  Nghiên cứu quan hệ kinh tế giữa hai chủ thể ở Đông Nam Á là cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - vương quốc Thái Lan trên bình diện kinh tế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   14 p husc 11/01/2018 80 1

 • Cảm thức phi lý trong tiểu thuyết "Cơ hội của chúa" và "Khải huyền muộn" của Nguyễn Việt Hà.

  Cảm thức phi lý trong tiểu thuyết "Cơ hội của chúa" và "Khải huyền muộn" của Nguyễn Việt Hà.

  Nghiên cứu Văn học phi lý và hành trình sáng tác của Nguyễn Việt Hà; Cảm thức phi lý về hiện thực và con người trong tiểu thuyết "Cơ hội của chúa" và "Khải huyền muôn" của Nguyễn Việt Hà; Phương thức biểu hiện cản thức phi lý trong tiểu thuyết "Cơ hội của chúa" và "Khải huyền muôn" của Nguyễn Việt Hà. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   15 p husc 31/05/2017 75 1

 • Chuyển biến du lịch Quảng Bình từ năm 1990 đến năm 2015 .

  Chuyển biến du lịch Quảng Bình từ năm 1990 đến năm 2015 .

  Hệ thống hóa và làm rõ tình hình phát triển của du lịch Quảng Bình từ năm 1990-2015. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch trên cơ sở những bài học lịch sử 25 năm hoạt động du lịch ở Quảng Bình. Nghiên cứu lịch sử phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Bình nói riêng và lịch sử Việt nam nói chung trong giai đoạn 1990-2015. Đưa ra...

   15 p husc 31/05/2017 71 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số