• Đặc điểm Diệu Liên thi tập của Mai Am

  Đặc điểm Diệu Liên thi tập của Mai Am

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Công chúa Mai Am và Diệu Liên thi tập; Chương 2: Thiên nhiên và hiện thực cuộc sống trong Diệu Liên thi tập; Chương 3: Phương thức biểu hiện trong Diệu Liên thi tập.

   9 p husc 19/06/2020 83 1

 • Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết "Mưa đỏ" của Chu Lai

  Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết "Mưa đỏ" của Chu Lai

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Nội dung luận văn được triển khai trong 3 chương: Chương 1: Người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết Mưa đỏ của Chu Lai; Chương 2: Kết cấu và thời gian trần thuật trong tiểu thuyết Mưa đỏ của Chu Lai; Chương 3: Diễn ngôn trần thuật trong tiểu thuyết Mưa đỏ của Chu Lai.

   15 p husc 19/06/2020 75 1

 • Cảm thức lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Tử Siêu

  Cảm thức lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Tử Siêu

  Ngoài Phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Nội dung luận văn bao gồm ba chương chính sau: Chương 1: Cảm thức về đất nước và nhân dân trong tiểu thuyết của Nguyễn Tử Siêu; Chương 2: Cảm thức về người anh hùng trong tiểu thuyết của Nguyễn Tử Siêu; Chương 3: Cảm thức lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Tử Siêu nhìn từ phương thức...

   15 p husc 15/06/2020 117 1

 • Truyện ngắn Hồ Anh Thái nhìn từ nguyên lý Carnaval

  Truyện ngắn Hồ Anh Thái nhìn từ nguyên lý Carnaval

  Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Nội dung của luận văn được triển khai thành 3 chương: Chương 1. Lý thuyết carnaval của M. Bakhtin và Truyện ngắn Hồ Anh Thái; Chương 2. Nguyên lý carnaval trong truyện ngắn Hồ Anh Thái nhìn từ hệ thống hình tượng; Chương 3. Nguyên lý carnaval trong truyện ngắn Hồ Anh Thái nhìn từ phương thức nghệ...

   14 p husc 15/06/2020 75 2

 • Quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với văn nghệ từ 1986 đến nay

  Quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với văn nghệ từ 1986 đến nay

  Đề tài luận văn thạc sỹ ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, phần Nội dung luận văn được cấu trúc thành ba chương: Chương 1: Tình hình kinh tế, xã hội thời kỳ Đổi mới; Chương 2: Chủ trương và quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với văn nghệ thời kỳ Đổi mới; Chương 3: Các hạn chế và giải...

   13 p husc 12/06/2020 27 0

 • Thi pháp tiểu thuyết Uông Triều

  Thi pháp tiểu thuyết Uông Triều

  Ngoài Phần Mở đầu, Phần Kết luận, Phần Tài liệu tham khảo, Phần Nội dung của luận văn được cấu trúc thành ba chương như sau: Chương 1: Quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết Uông Triều; Chương 2: Không gian và thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Uông Triều; Chương 3: Ngôn ngữ nghệ thuật trong tiểu thuyết Uông Triều. Ghi chú: Tài...

   12 p husc 11/06/2020 94 1

 • Thiên tính nữ trong thơ Lệ Thu

  Thiên tính nữ trong thơ Lệ Thu

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Nội dung của Luận văn được triển khai trong 3 chương: Chương 1: Nhà thơ Lệ Thu và thiên tính nữ trong thơ; Chương 2: Thiên tính nữ trong thơ Lệ Thu qua nội dung trữ tình; Chương 3: Thiên tính nữ trong thơ Lệ Thu qua phương thức trữ tình. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   12 p husc 11/06/2020 65 1

 • Thế giới nghệ thuật thơ Bùi Kim Anh

  Thế giới nghệ thuật thơ Bùi Kim Anh

  Luận văn, ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, phần Nội dung được triển khai thành 3 chương như sau: Chương 1: Thơ nữ Việt Nam đương đại và hành trình sáng tạo nghệ thuật của Bùi Kim Anh; Chương 2: Thế giới nghệ thuật thơ Bùi Kim Anh nhìn từ hình tượng cái tôi trữ tình; Chương 3: Thế giới nghệ thuật thơ Bùi Kim Anh nhìn từ phương...

   13 p husc 11/06/2020 81 1

 • Đặc điểm truyện ngắn của Nguyễn Thị Kim Hòa

  Đặc điểm truyện ngắn của Nguyễn Thị Kim Hòa

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, tài liệu tham khảo, đề tài có 3 chương: Chương 1: Khái lược về truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại và quá trình sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Thị Kim Hòa; Chương 2: Nghệ thuật xây dựng nhân vật, kết cấu truyện và tình huống truyện ngắn Nguyễn Thị Kim Hòa; Chương 3: Không gian, thời gian và giọng điệu nghệ...

   12 p husc 10/06/2020 67 1

 • Đặc điểm truyện tranh Việt Nam đầu thế kỷ XXI

  Đặc điểm truyện tranh Việt Nam đầu thế kỷ XXI

  Ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận, phần Tài liệu tham khảo, phần Nội dung luận văn được triển khai thành ba chương: Chương 1: Truyện tranh - những vấn đề lý luận chung; Chương 2: Đặc điểm nội dung của truyện tranh Việt Nam đầu thế kỷ XXI; Chương 3: Đặc điểm hình thức của truyện tranh Việt Nam đầu thế kỷ XXI. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   16 p husc 10/06/2020 70 1

 • Đặc điểm nghệ thuật tạp văn Nguyễn Nhật Ánh

  Đặc điểm nghệ thuật tạp văn Nguyễn Nhật Ánh

  Ngoài mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1. Thể loại tạp văn và hành trình sáng tạo của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh; Chương 2. Đặc điểm nghệ thuật tạp văn Nguyễn Nhật Ánh nhìn từ nội dung phản ánh; Chương 3. Đặc điểm nghệ thuật tạp văn Nguyễn Nhật Ánh nhìn từ phương thức thể hiện....

   12 p husc 10/06/2020 63 1

 • Cảm thức hiện sinh trong thơ Trương Đăng Dung

  Cảm thức hiện sinh trong thơ Trương Đăng Dung

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Nội dung luận văn được triển khai trong 3 chương: Chương 1. Trương Đăng Dung và hành trình đến với chủ nghĩa hiện sinh; Chương 2. Lời tự bạch và cái nhìn hiện sinh về cuộc đời trong thơ Trương Đăng Dung; Chương 3. Hành trình đưa con người tìm lại chủ thể tính và nhân vị tự do trong thơ Trương...

   13 p husc 10/06/2020 63 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số