• Đặc điểm chiến tranh trong "Hồi Ức Lính" (Vũ Công Chiến) và "Mùa Chinh Chiến Ấy" (Đoàn Tuấn)

  Đặc điểm chiến tranh trong "Hồi Ức Lính" (Vũ Công Chiến) và "Mùa Chinh Chiến Ấy" (Đoàn Tuấn)

  Chương 1: Vũ Công Chiến, Đoàn Tuấn và dòng văn xuôi phi hư cấu về chiến tranh trong văn học Việt Nam đương đại. Chương 2: Hiện thực chiến tranh và hình tượng người lính trong Hồi ức lính (Vũ Công Chiến) và Mùa chinh chiến ấy (Đoàn Tuấn). Chương 3: Nghệ thuật thể hiện chủ đề chiến tranh trong Hồi ức lính (Vũ Công Chiến) và Mùa chinh chiến ấy...

   18 p husc 10/01/2019 135 0

 • Thi pháp truyện ngắn Trần Thanh Cảnh

  Thi pháp truyện ngắn Trần Thanh Cảnh

  Chương 1: Quan niệm nghệ thuật về con ngƣời trong truyện ngắn Trần Thanh Cảnh. Chương 2: Cốt truyện, không gian và thời gian nghệ thuật trong truyện ngắn Trần Thanh Cảnh. Chương 3: Ngƣời trần thuật, điểm nhìn trần thuật và lời văn trong truyện ngắn Trần Thanh Cảnh. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343....

   12 p husc 10/01/2019 60 0

 • Cảm thức lịch sử trong thơ Nguyễn Quang Bích

  Cảm thức lịch sử trong thơ Nguyễn Quang Bích

  Chương 1: Thơ Nguyễn Quang Bích trong dòng chảy của thơ ca Cần Vương cuối thế kỉ XIX. Chương 2: Cảm thức về con người, không gian và thời gian trong thơ Nguyễn Quang Bích. Chương 3: Đặc điểm ngôn ngữ, giọng điệu trong thơ Nguyễn Quang Bích. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 10/01/2019 142 0

 • Thế giới nghệ thuật thơ Lê Khánh Mai

  Thế giới nghệ thuật thơ Lê Khánh Mai

  Chương 1: Cuộc đời, hành trình sáng tạo và quan niệm nghệ thuật của Lê Khánh Mai. Chương 2: Thế giới nghệ thuật thơ Lê Khánh Mai nhìn từ hình tượng cái tôi trữ tình. Chương 3: Thế giới nghệ thuật thơ Lê Khánh Mai nhìn từ phương thức trữ tình. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   14 p husc 10/01/2019 301 0

 • Yếu tố hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái.

  Yếu tố hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái.

  Chương 1: Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo và hành trình sáng tạo của Hồ Anh Thái. Chương 2: Yếu tố hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái nhìn từ cảm quan nghệ thuật hậu hiện đại. Chương 3: Yếu tố hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái nhìn từ phương thức nghệ thuật hậu hiện đại. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   15 p husc 10/01/2019 64 0

 • Ý thức phái tính trong thơ Đoàn Thị Lam Luyến

  Ý thức phái tính trong thơ Đoàn Thị Lam Luyến

  Chương 1: Giới thuyết về phái tính, hành trình sáng tạo và quan niệm nghệ thuật của Đoàn Thị Lam Luyến. Chương 2: Hệ đề tài và cái tôi trữ tình thể hiện ý thức phái tính trong thơ Đoàn Thị Lam Luyến. Chương 3: Phương thức thể hiện ý thức phái tính trong thơ Đoàn Thị Lam Luyến. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   12 p husc 10/01/2019 53 0

 • Nhân vật nhà Nho trong truyện truyền kì Việt Nam từ thế kỉ XV – XIX.

  Nhân vật nhà Nho trong truyện truyền kì Việt Nam từ thế kỉ XV – XIX.

  Chương 1: Truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XV – XIX – Những thành tựu và đặc trưng loại biệt. Chương 2: Các kiểu dạng nhà nho trong truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XV- XIX. Chương 3: Nghệ thuật thể hiện nhân vật nhà nho trong truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XV- XIX. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343....

   13 p husc 10/01/2019 52 0

 • Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Lê Minh Khuê qua Nhiệt đới gió mùa và Làn gió chảy qua

  Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Lê Minh Khuê qua Nhiệt đới gió mùa và Làn gió chảy qua

  Chương 1: Lê Minh Khuê- hành trình sáng tạo và quan niệm văn chương. Chương 2: Thế giới nhân vật trong truyện ngắn Lê Minh Khuê qua Nhiệt đới gió mùa và Làn gió chảy qua. Chương 3: Phương thức thể hiện trong truyện ngắn Lê Minh Khuê qua Nhiệt đới gió mùa và Làn gió chảy qua. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT:...

   13 p husc 10/01/2019 57 1

 • Đặc điểm thơ Thanh Quế

  Đặc điểm thơ Thanh Quế

  Chương 1: Cuộc đời, hành trình sáng tạo và quan điểm nghệ thuật. Chương 2: Đặc điểm thơ Thanh Quế - Nhìn từ bình diện cái tôi trữ tình. Chương 3: Đặc điểm thơ Thanh Quế - Nhìn từ phương thức thể hiện. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 10/01/2019 52 0

 • Đặc điểm hát nói đầu thế kỷ XX

  Đặc điểm hát nói đầu thế kỷ XX

  Chương 1: Hát nói trong tiến trình hiện đại hóa văn học đầu thế kỉ XX. Chương 2: Thế giới hình tượng trong hát nói đầu thế kỉ XX. Chương 3: Ngôn ngữ và giọng điệu trong hát nói đầu thế kỉ XX. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   11 p husc 10/01/2019 57 0

 • Văn chương và thế sự trong Tạp bút Bảo Ninh

  Văn chương và thế sự trong Tạp bút Bảo Ninh

  Chương 1: Nhà văn Bảo Ninh và thể loại tạp bút trong văn học Việt Nam đương đại. Chương 2: Cái nhìn thế sự và những suy nghiệm về văn chương trong Tạp bút Bảo Ninh. Chương 3: Phương thức thể hiện trong Tạp bút của Bảo Ninh. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   10 p husc 10/01/2019 49 0

 • Đặc điểm truyện ngắn Ngô Phan Lưu

  Đặc điểm truyện ngắn Ngô Phan Lưu

  Chương 1: Hành trình sáng tạo và quan niệm nghệ thuật của nhà văn Ngô Phan Lưu. Chương 2: Truyện ngắn Ngô Phan Lưu – Nhìn từ phương diện nội dung. Chương 3: Truyện ngắn Ngô Phan Lưu – Nhìn từ phương thức thể hiện. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   14 p husc 10/01/2019 70 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số