• Bài giảng Địa lý kinh tế - ThS. Trần Thị Minh Châu

  Bài giảng Địa lý kinh tế - ThS. Trần Thị Minh Châu

  Bài giảng Địa lý kinh tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Việt Nam trong hệ thống phân công lao động quốc tế; Các nguồn lực phát triển của Việt Nam; Tổ chức lãnh thổ việt nam; Tổ chức lãnh thổ của các ngành kinh tế tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p husc 31/08/2021 16 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 1 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 1 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 1 Bài mở đầu cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhiệm vụ của Trắc địa; Vai Trò của Trắc Địa; Lịch sử phát triển của Trắc Địa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p husc 30/08/2021 8 2

 • Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 2 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 2 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 2 Kiến thức chung về Trắc Địa cung cấp cho người học những kiến thức như: Hình dạng và kích thước của trái đất; Sai số do độ cong trái đất; Các hệ tọa độ dùng trong trắc địa; Các phép chiếu thường dùng trong trắc địa; Khái niệm về bản đồ, bình đồ, mặt cắt, tỉ lệ bản đồ; Khái niệm về...

   69 p husc 30/08/2021 8 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 3 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 3 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 3 Kiến thức chung về sai số cung cấp cho người học những kiến thức như: Các dạng đo và sai số đo; Nguyên nhân gây ra sai số; Tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác; Trị trung bình cộng; Sai số trung phương của số hiệu chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p husc 30/08/2021 7 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 4 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 4 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 4 Định hướng đường thẳng cung cấp cho người học những kiến thức như: Đánh dấu điểm trên mặt đất; Định hướng đường thẳng; Quan hệ giữa góc định hướng và góc bằng; Cấu tạo địa bàn và cách đo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p husc 30/08/2021 7 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 5 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 5 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 5 Đo khoảng cách cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về đo khoảng cách; Định tuyến đường thẳng; Đo khoảng cách bằng thước thép; Các sai số khi đo bằng thước thép; Đo khoảng cách gián tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p husc 30/08/2021 6 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 6 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 6 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 6 Sử dụng bản đồ cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo tờ bản đồ; Định hướng bản đồ ngoài thực địa; Sử dụng bản đồ trong phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p husc 30/08/2021 5 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 7 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 7 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 7 Máy thủy bình và phương pháp đo cao hình học cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về đo cao; Nguyên lý đo cao hình học; Phân loại và cấu tạo máy thủy bình; Mia thủy chuẩn và đế mia; Các thao tác cơ bản; Kiểm nghiệm máy thủy bình.

   46 p husc 30/08/2021 9 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 8 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 8 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 8 Máy kinh vĩ và phương pháp đo góc cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên lý đo góc; Cấu tạo của máy kinh vĩ; Các thao tác cơ bản trên máy kinh vĩ; Kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy kinh vĩ; Phương pháp đo góc bằng.

   43 p husc 30/08/2021 6 2

 • Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 9 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 9 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 9 Đo vẽ bình đồ tỉ lệ lớn cung cấp cho người học những kiến thức như: Công dụng của bản đồ tỉ lệ lớn; Hai bài toán cơ bản trong trắc địa; Phương pháp thành lập đường chuyền kinh vĩ; Đường chuyền thị cự. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p husc 30/08/2021 5 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 10 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 10 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 10 Đo vẽ mặt cắt địa hình cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục đích và nội dung đo vẽ mặt cắt địa hình; Đo vẽ mặt cắt dọc; Đo vẽ mặt cắt ngang. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p husc 30/08/2021 4 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 11 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 11 - Nguyễn Cẩm Vân

  Bài giảng Trắc địa đại cương: Chương 11 Đo vẽ dòng sông cung cấp cho người học những kiến thức như: Đo vẽ mặt cắt ngang sông; Đo vẽ địa hình đáy sông. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p husc 30/08/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số