• Giáo trình Cấu trúc dữ liệu - thuật toán – PGS. TS. Đinh Mạnh Tường

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu - thuật toán – PGS. TS. Đinh Mạnh Tường

  Nội dung của giáo trình "Cấu trúc dữ liệu - thuật toán" bao gồm 8 chương với các nội dung: thuật toán và phân tích thuật toán; kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và mô hình dữ liệu; danh sách; cây; tập hợp; bảng; các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài.

   159 p husc 30/07/2020 6 0

 • Bài giảng Lập trình C: Giới thiệu học phần - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Giới thiệu học phần - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Giới thiệu học phần do Võ Đức Hoàng biên soạn cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính từng chương trong quá trình học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p husc 30/07/2020 6 0

 • Bài giảng Lập trình C: Bài 1 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Bài 1 - Võ Đức Hoàng

  Mục tiêu của bài giảng nhằm giúp người học hiểu được quá trình tổng quát để viết một chương trình trên máy tính, nắm được khái niệm cơ bản về tổ chức dữ liệu và giải thuật, biết được các phương pháp để mô tả giải thuật, đọc hiểu các giải thuật cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p husc 30/07/2020 8 0

 • Bài giảng Lập trình C: Bài 2 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Bài 2 - Võ Đức Hoàng

  Mục tiêu của bài giảng là giới thiệu ngôn ngữ lập trình, sử dụng công cụ hỗ trợ lập trình, cấu trúc và cách thực thi chương trình, các khái niệm, ký hiệu, quy tắc trong, kiểu dữ liệu cơ sở, các toán tử, các hàm thư viện C cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p husc 30/07/2020 8 0

 • Bài giảng Lập trình C: Bài 3 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Bài 3 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng "Cấu trúc điều khiển trong C" cung cấp cho người học các kiến thức giúp người học có thể trình bày các cấu trúc lệnh, sinh viên hiểu và cài đặt được các cấu trúc điều khiển trong viết chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p husc 30/07/2020 6 0

 • Bài giảng Lập trình C: Bài 4 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Bài 4 - Võ Đức Hoàng

  Mục tiêu của bài giảng "Lập trình hàm" là cung cấp kiến thức giúp người học có thể trình bày kỹ thuật lập trình bằng phương pháp hàm, cách thức phân tích bài toán thành các hàm con, giới thiệu về hàm đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p husc 30/07/2020 8 0

 • Bài giảng Lập trình C: Bài 5 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Bài 5 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể trình bày được các kiểu dữ liệu mảng một chiều, các thao tác nhập/ xuất mảng, kỹ thuật tìm kiếm, liệt kê giá trị trong mảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p husc 30/07/2020 6 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic" cung cấp cho người học các kiến thức: Mệnh đề, dạng mệnh đề, suy luận, qui tắc suy diễn, vị từ, lượng từ. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Tự nhiên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập vầ nghiên cứu.

   51 p husc 30/07/2020 6 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 2: Đại số Boole" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm Boole và biểu thức Boole, khai triển hàm Boole, mạch logic, tối thiểu hóa hàm Boole. Cuối mỗi phần đều có phần bài tập đề người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   38 p husc 30/07/2020 7 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 3: Phương pháp đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Tập hợp và hàm số, các nguyên lý đếm, lý thuyết tổ hợp, nguyên lý Dirichlet, hệ thức truy hồi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p husc 30/07/2020 7 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 4: Quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và tính chất, biểu diễn quan hệ, quan hệ tương đương – Đồng dư, quan hệ thứ tự - Biểu đồ Hass. Cuối mỗi phần đều có phần bài tập đề người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   43 p husc 30/07/2020 8 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 5: Lý thuyết đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm đồ thị, các loại đồ thị, bậc của đồ thị, biểu diễn đồ thị, tính liên thông trong đồ thị, chu trình Euler – Hamilton, tìm đường đi ngắn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p husc 30/07/2020 9 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số