• Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị chùa Thiên Mụ, chùa Quốc Ân ở thành phố Huế

  Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị chùa Thiên Mụ, chùa Quốc Ân ở thành phố Huế

  Chương 1: Các khái niệm liên quan đến đề tài và khái quát về chùa Thiên Mụ, chùa Quốc Ân. Chương 2: Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị chùa Thiên Mụ, chùa Quốc Ân. Chương 3: Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị chùa Thiên Mụ, chùa Quốc Ân. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   18 p husc 07/01/2019 45 0

 • Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tộc người Cơ tu tại bảo tàng Đà Nẵng, bảo tàng Quảng Nam

  Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tộc người Cơ tu tại bảo tàng Đà Nẵng, bảo tàng Quảng Nam

  Chương 1: Một số khái niệm liên quan đến đề tài, tổng quan về bảo tàng Đà Nẵng, bảo tàng Quảng Nam và văn hóa tộc người Cơ tu. Chương 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tộc người Cơ tu tại bảo tàng Đà Nẵng, bảo tàng Quảng Nam. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tộc người Cơ tu...

   13 p husc 07/01/2019 42 0

 • Tác động của thiết chế văn hóa cơ sở đến đời sống dân cư huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Tác động của thiết chế văn hóa cơ sở đến đời sống dân cư huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động, tác động thiết chế văn hóa cơ sở đến đời sống dân cư ở huyện Phú Lộc, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thiết chế văn hóa cơ sở trong tình hình hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT:...

   17 p husc 07/01/2019 38 0

 • Sinh kế của cư dân ven biển thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hiện nay

  Sinh kế của cư dân ven biển thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hiện nay

  Chương 1: Cơ sở lý luận và Tổng quan các nguồn lực sinh kế. Chương 2: Sinh kế của cƣ dân ven biển thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình – Truyền thống và hiện tại. Chương 3: Giải pháp phát triển sinh kế cho cƣ dân ven biển thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trong bối cảnh hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   15 p husc 07/01/2019 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số