• Đánh giá hàm lượng một số kim loại độc trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ tiêu thụ ở thành phố Quy Nhơn

  Đánh giá hàm lượng một số kim loại độc trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ tiêu thụ ở thành phố Quy Nhơn

  Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả và thảo luận.

   11 p husc 22/07/2020 95 1

 • Nghiên cứu tính chất quang của dung dịch carbon nano được chế tạo từ hoa atiso

  Nghiên cứu tính chất quang của dung dịch carbon nano được chế tạo từ hoa atiso

  Chương 1. trình bày lý thuyết tổng quan về vật liệu nano và phương pháp tổng hợp hạt carbon nano, bao gồm định nghĩa vật liệu nano; phương pháp chế tạo hạt carbon nano bằng điện hóa, bức xạ laser, sóng siêu âm, lò vi sóng. Chương II trình bày tổng quan các tài liệu nghiên cứu và kết quả chế tạo dung dịch hạt carbon nano bằng phương pháp thủy...

   14 p husc 13/07/2020 62 1

 • Khảo sát đặc trưng quang phổ của M2Al2SiO7: Eu (M: Ca, Sr)

  Khảo sát đặc trưng quang phổ của M2Al2SiO7: Eu (M: Ca, Sr)

  Ngoài phần phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm ba chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về hiện tượng phát quang, cơ chế dập tắt nồng độ, cấu trúc của mạng tinh thể silicate alumino kiềm thổ và đặc trưng phát quang của các ion đất hiếm; Chương 2: Mô tả quy trình, cách thức chế tạo vật liệu bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Trình bày...

   10 p husc 13/07/2020 107 2

 • Chế tạo và nghiên cứu các đặc trưng quang phổ của Ca2Al2SiO7: Eu, RE3+

  Chế tạo và nghiên cứu các đặc trưng quang phổ của Ca2Al2SiO7: Eu, RE3+

  Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có ba chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về hiện tượng phát quang, cơ chế dập tắt nồng độ, cấu trúc của mạng tinh thể canxi alumino-silicate (CAS) và đặc trưng phát quang của các ion đất hiếm; Chương 2: Mô tả quy trình, cách thức chế tạo vật liệu bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Trình bày hệ...

   11 p husc 23/06/2020 70 1

 • Cấu trúc và tính chất quang, điện của vật liệu gốm đa thành phần trên cơ sở KNN pha tạp

  Cấu trúc và tính chất quang, điện của vật liệu gốm đa thành phần trên cơ sở KNN pha tạp

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1. Tổng quan lý thuyết; Chương 2. Chế tạo mẫu và nghiên cứu ảnh hưởng của Sr(Zn1/3Nb2/3)O3 đến cấu trúc, vi cấu trúc của hệ gốm KNN-xSZN; Chương 3. Nghiên cứu các tính chất quang, điện của hệ gốm KNN-xSZN.

   11 p husc 19/06/2020 66 2

 • Xây dựng phép đo xác định hằng số Planck sử dụng đèn LED

  Xây dựng phép đo xác định hằng số Planck sử dụng đèn LED

  Nội dung luận văn, ngoài phần mở đầu và kết luận chung, nội dung luận văn được trình bày thành hai chương: Chương 1. Tổng quan lý thuyết: trình bày về lịch sử hình thành và các phương thức xác định giá trị hằng số Planck; tổng quan lý thuyết chất bán dẫn, quá trình tái hợp phát quang trong chất bán dẫn, cấu tạo, hoạt động và các đặc tính...

   14 p husc 19/06/2020 91 1

 • Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ gốm xPb(Zn1/3Nb2/3)O3-(1-x)Pb(Zr0.5Ti0.5)O3.

  Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ gốm xPb(Zn1/3Nb2/3)O3-(1-x)Pb(Zr0.5Ti0.5)O3.

  Tổng quan các đặc tính của vật liệu sắt điện. Nghiên cứu tạo pha perovskite và các tính chất sắt điện, áp điện của hệ gốm trên cơ sở PZN. Phần thực nghiệm: Chế tạo mẫu và nghiên cứu cấu trúc, vi cấu trúc của hệ gốm; Xác định tính chất điện môi, sắt điện, áp điện của hệ gốm nghiên cứu. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   12 p husc 02/06/2017 185 1

 • Nghiên cứu tính chất vật lý của hệ biến tử thủy âm dạng Tonpilz bằng phương pháp phần tử hữu hạn.

  Nghiên cứu tính chất vật lý của hệ biến tử thủy âm dạng Tonpilz bằng phương pháp phần tử hữu hạn.

  Tổng quan về biến tử thủy âm, biến tử thủy âm dạng Tonpilz. Phương pháp phần tử hữu hạn trong nghiên cứu biến tử áp điện. Nghiên cứu biến tử áp điện kiểu Tonpilz bằng mô phỏng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   10 p husc 02/06/2017 173 2

 • Ảnh hưởng của CuO đến nhiệt độ thiêu kết và các tính chất vật lý của hệ gốm không chì trên cơ sở KNN.

  Ảnh hưởng của CuO đến nhiệt độ thiêu kết và các tính chất vật lý của hệ gốm không chì trên cơ sở KNN.

  Chế tạo được hệ gốm 0.96(K0.5Na0.5)NbO3-0.04LiNbO3(KNN-LN) pha tạp x%kl CuO(x=0÷0.3). Nghiên cứu ảnh hưởng của CuO đến nhiệt thiêu kết của gốm KNN- LN+x%kl CuO; Nghiên cứu ảnh hưởng của CuO đến cấu trúc, vi cấu trúc của hệ gốm KNN- LN+x%kl CuO. Xác định nồng độ CuO để thu được gốm có nhiệt độ thiêu kết thấp, hiệu ứng áp điện mạnh, hằng số...

   16 p husc 02/06/2017 183 1

 • Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ gốm không chì KNLN pha tạp ZnO.

  Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ gốm không chì KNLN pha tạp ZnO.

  Chế tạo và nghiên cứu ảnh hưởng của ZnO đến cấu trúc và vi cấu trúc, tính chất điện môi, áp điện và sắt điện của hệ gốm KNLN. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   10 p husc 13/01/2017 191 1

 • Nghiên cứu nâng cao tính chất nhiệt điện của gốm CuAlO2.

  Nghiên cứu nâng cao tính chất nhiệt điện của gốm CuAlO2.

  Tổng quan hiệu ứng nhiệt điện, quy trình công nghệ chế tạo gốm CuAlO2. Phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu tính chất nhiệt điện. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   11 p husc 13/01/2017 198 2

 • Chế tạo và khảo sát đặc trưng quang phổ của thủy tinh phốt phát pha tạp ion đất hiếm.

  Chế tạo và khảo sát đặc trưng quang phổ của thủy tinh phốt phát pha tạp ion đất hiếm.

  Nghiên cứu thực nghiệm: trình bày các kết quả về chế tạo vật liệu, các phương pháp nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu. Khảo sát đặc trưng quang phổ của vật liệu chế tạo được: khảo sát cấu trúc, phổ hấp thụ, phổ kích thích và đặc trưng quang phát quang của các mẫu vật liệu chế tạo được. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   12 p husc 12/01/2017 168 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số