• Biểu thức quy chiếu nhân vật trong truyện ngắn Nam Cao

  Biểu thức quy chiếu nhân vật trong truyện ngắn Nam Cao

  Ngoài các phần: Mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục nội dung chính của luận văn được trình bày trong ba chương, cụ thể như sau: Chương 1: Những vấn đề chung; Chương 2: Hệ thống biểu thức quy chiếu nhân vật trong truyện ngắn Nam Cao; Chương 3: Giá trị ngữ dụng của các biểu thức quy chiếu nhân vật trong truyện ngắn Nam Cao.

   15 p husc 12/06/2020 114 1

 • Ngôn ngữ đánh giá trong phóng sự "Cạm bẩy người" của Vũ Trọng Phụng

  Ngôn ngữ đánh giá trong phóng sự "Cạm bẩy người" của Vũ Trọng Phụng

  Ngoài các phần: Mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong ba chương, cụ thể nhƣ sau: Chương 1: Những vấn đề chung; Chương 2: Ngôn ngữ đánh giá thể hiện “Thái độ” trong phóng sự "Cạm bẫy người" của Vũ Trọng Phụng; Chương 3: Ngôn ngữ đánh giá thể hiện “Thang độ” trong phóng sự "Cạm...

   17 p husc 11/06/2020 73 1

 • Đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm động từ chuyển động trong tiếng Việt

  Đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm động từ chuyển động trong tiếng Việt

  Ngoài các phần: Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được trình bày trong ba chương như sau: Chương 1: Cơ sở lí thuyết; Chương 2: Cấu trúc ngữ nghĩa của nhóm động từ chuyển động trong tiếng Việt; Chương 3: Quan hệ ngữ nghĩa của nhóm động từ chuyển động trong tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   15 p husc 11/06/2020 79 2

 • Sự thể hiện nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư từ gốc nhìn phân tích diễn ngôn

  Sự thể hiện nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư từ gốc nhìn phân tích diễn ngôn

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, Nội dung luận văn được triển khai thành 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lí luận chung; CHƯƠNG 2: Biểu thức quy chiếu của nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư; chương 3: Ngôn ngữ giao tiếp của nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   19 p husc 11/06/2020 80 1

 • Diễn ngôn lời bình phim tài liệu từ lý thuyết chức năng hệ thống

  Diễn ngôn lời bình phim tài liệu từ lý thuyết chức năng hệ thống

  Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Mục lục, luận văn này triển khai thành 4 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và các vấn đề nghiên cứu; Chương 2: Chức năng Biểu hiện trong lời bình phim tài liệu; Chương 3: Chức năng Liên nhân trong lời bình phim tài liệu; Chương 4: Chức năng Văn bản trong lời bình phim tài liệu. Ghi chú: Tài liệu...

   13 p husc 11/06/2020 75 2

 • Đặc điểm ngữ nghĩa - ngữ dụng trong liên từ tiếng Việt

  Đặc điểm ngữ nghĩa - ngữ dụng trong liên từ tiếng Việt

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lí luận; Chương 2: Đặc điểm ngữ nghĩa của liên từ tiếng Việt; Chương 3: Đặc điểm ngữ dụng của liên từ tiếng Việt.

   12 p husc 11/06/2020 73 1

 • Ẩn dụ tu từ trên tít báo điện tử tiếng Anh và tiếng Việt

  Ẩn dụ tu từ trên tít báo điện tử tiếng Anh và tiếng Việt

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của luận văn gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn; Chương 2: Ẩn dụ tu từ trên tít báo điện tử tiếng Anh và tiếng Việt; Chương 3: Sự tương đồng và dị biệt về ẩn dụ tu từ trên tít báo điện tử tiếng Anh và tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   13 p husc 11/06/2020 74 1

 • Thông điệp an toàn giao thông từ gốc nhìn phân tích diễn ngôn

  Thông điệp an toàn giao thông từ gốc nhìn phân tích diễn ngôn

  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung luận văn thể hiện ở 3 chương sau: Chương 1: Cơ sở lí luận của đề tài; Chương 2: Đặc điểm diễn ngôn các thông điệp về an toàn giao thông; Chương 3: Tác động xã hội của các thông điệp an toàn giao thông. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 -...

   17 p husc 11/06/2020 71 2

 • Thành ngữ mới trong giao tiếp Tiếng Việt

  Thành ngữ mới trong giao tiếp Tiếng Việt

  Ngoài phần mở đầu, và phần kết luận, gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận; Chương 2: Đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ mới trong thành ngữ giao tiếp tiếng Việt; Chương 3: Đặc điểm giao tiếp xã hội và thái độ ngôn ngữ đối với việc lựa chọn và sử dụng thành ngữ mới trong giao tiếp tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ...

   16 p husc 11/06/2020 69 1

 • Thế giới nhân vật trong Nam triều công nghiệp diễn chí của Nuyễn Khoa Chiêm và Hoàng Việt Long, Hưng chí của Ngô Giáp Đậu

  Thế giới nhân vật trong Nam triều công nghiệp diễn chí của Nuyễn Khoa Chiêm và Hoàng Việt Long, Hưng chí của Ngô Giáp Đậu

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn được triển khai thành ba chương: Chương 1. Nam triều công nghiệp diễn chí và Hoàng Việt long hưng chí - Bản hùng ca về “Hành phương Nam”; Chương 2. Thế giới nhân vật trong Nam triều công nghiệp diễn chí, Hoàng Việt long hưng chí - nhìn từ tư tưởng, đạo đức phong kiến; Chương 3. Thế giới...

   16 p husc 10/06/2020 70 1

 • Phương thức thể hiện lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Thế Quang

  Phương thức thể hiện lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Thế Quang

  Luận văn gồm các nội dung sau: Chương 1. Nguyễn Thế Quang trong dòng chảy tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại; Chương 2. Phương thức thể hiện lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Thế Quang nhìn từ sự lựa chọn, khám phá và luận giải lịch sử; Chương 3. Phương thức thể hiện lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Thế Quang nhìn từ nghệ thuật trần...

   1 p husc 04/06/2020 100 1

 • Phân vùng chức năng môi trường vùng bờ ở tỉnh Quảng Trị trong bối cảnh biến đổi khí hậu

  Phân vùng chức năng môi trường vùng bờ ở tỉnh Quảng Trị trong bối cảnh biến đổi khí hậu

  Luận văn trình bày Tổng quan về phân vùng chức năng môi trường vùng bờ; Chương 2: Phân tích, đánh giá các yếu tố môi trường và phân vùng chức năng môi trường vùng bờ của tỉnh; Đề xuất giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ và hải đảo của tỉnh. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343....

   14 p husc 03/06/2020 70 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số