• Ảnh hưởng của nhiệt độ thủy nhiệt đến tính chất quang của dung dịch carbon nano được chế tạo từ hạt kê

  Ảnh hưởng của nhiệt độ thủy nhiệt đến tính chất quang của dung dịch carbon nano được chế tạo từ hạt kê

  Ngoài phần mở đầu và kết luận luận văn gồm ba chương: Chương 1 trình bày lý thuyết tổng quan về vật liệu nano và một số phương pháp tổng hợp hạt carbon nano, bao gồm định nghĩa vật liệu nano; phương pháp chế tạo hạt carbon nano bằng điện hóa, bức xạ laser, sóng siêu âm, lò vi sóng; Chương 2 trình bày tổng quan các tài liệu nghiên cứu và kết quả...

   15 p husc 23/06/2020 10 0

 • Chế tạo và khảo sát đặc trưng quang phổ của vật liệu gốm thủy tinh P2O5 - ZnO - CaO - RE2O3.

  Chế tạo và khảo sát đặc trưng quang phổ của vật liệu gốm thủy tinh P2O5 - ZnO - CaO - RE2O3.

  Trình bày khái quát về: hiện tượng phát quang, hiện tượng quang phát quang, hiện tượng nhiệt phát quang, thủy tinh và gốm thủy tinh, phương pháp chế tạo vật liệu gốm thủy tinh, đặc trưng ion đất hiếm Dy3+, phép đo phổ quang phát quang và phép đo đường nhiệt phát quang tích phân. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   5 p husc 23/10/2017 97 1

 • Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ gốm không chì KNLN pha tạp chất ZnO.

  Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ gốm không chì KNLN pha tạp chất ZnO.

  Tổng quan về các đặc trưng cơ bản của gốm áp điện không chì. Chế tạo và nghiên cứu ảnh hưởng của ZnO đến cấu trúc, vi cấu trúc của hệ gốm KNLN. Ảnh hưởng của nồng độ ZnO đến tính chất điện môi, áp điện và sắt điện của hệ gốm KNLN. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343....

   10 p husc 05/06/2017 124 1

 • Chế tạo vật liệu làm khuôn định hướng trên cơ sở Titanat và ứng dụng.

  Chế tạo vật liệu làm khuôn định hướng trên cơ sở Titanat và ứng dụng.

  Nghiên cứu chế tạo khuôn định hướng trên nền Titanat và vật liệu BaTiO3 có cấu trúc nano. Khảo sát cấu trúc, vi cấu trúc của các loại khuôn chế tạo được. Sử dụng khuôn BaTiO3, thử nghiệm chế tạo gốm BaTiO3 textua bằng phương pháp in lưới. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   14 p husc 05/06/2017 97 1

 • Nghiên cứu nâng cao tính chất nhiệt điện của gốm CuAlO2.

  Nghiên cứu nâng cao tính chất nhiệt điện của gốm CuAlO2.

  Nghiên cứu, thay đổi quy trình công nghệ chế tạo gốm CuAlO2. Phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu tính chất nhiệt điện của gốm CuAlO2. Đánh giá ảnh hưởng của quy trình công nghệ lên tính chất nhiệt điện của gốm CuAlO2. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   11 p husc 05/06/2017 123 1

 • Nghiên cứu ứng dụng siêu âm diệt khuẩn và tảo trong môi trường nước.

  Nghiên cứu ứng dụng siêu âm diệt khuẩn và tảo trong môi trường nước.

  Tìm hiểu cơ sở lý thyết siêu âm và cơ chế làm sạch dùng sóng siêu âm. Nghiên cứu ảnh hưởng của siêu âm đến khả năng xử lý vi khuẩn Vibrio spp; Nghiên cứu ảnh hưởng của siêu âm kết hợp với H2O2 đến khả năng xử lý vi khuẩn Vibrio spp; Nghiên cứu ảnh hưởng của siêu âm kết hợp với Ag nano đến đến khả năng xử lý vi khuẩn Vibrio spp; Nghiên...

   14 p husc 05/06/2017 116 1

 • Nghiên cứu các tính chất quang xúc tác và khả năng diệt khuẩn của ZnO nanô.

  Nghiên cứu các tính chất quang xúc tác và khả năng diệt khuẩn của ZnO nanô.

  Tổng hợp ZnO nanô và phân tích cấu trúc, vi cấu trúc của vật liệu ZnO nanô; tổng hợp ZnO nanô pha tạp bạc, phân tích cấu trúc, vi cấu trúc của vật liệu ZnO nanô pha tạp bạc. Nghiên cứu một số tính chất của vật liệu ZnO nanô đã tổng hợp được. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 05/06/2017 118 2

 • Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của hệ gốm (1-x)Bi0.5(Na0.82K0.18)0.5TiO3-x(Bi0.88Nb0.12)FeO3.

  Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của hệ gốm (1-x)Bi0.5(Na0.82K0.18)0.5TiO3-x(Bi0.88Nb0.12)FeO3.

  Tổng quan lý thuyết liên quan đến đặc trưng của vật liệu sắt điện. Nghiên cứu chế tạo và khảo sát cấu trúc thông qua việc trình bày quy trình công nghệ và những kết quả thu được qua thực nghiệm về cấu trúc, vi cấu trúc của hệ vật liệu (1-x)BNKT-xBNF và những nhận xét, đánh giá về hệ gốm đã chế tạo. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ...

   12 p husc 05/06/2017 120 1

 • Chế tạo màng sợi trên cơ sở Xenlulo Axetat bằng phương pháp quay điện.

  Chế tạo màng sợi trên cơ sở Xenlulo Axetat bằng phương pháp quay điện.

  Tìm hiếu thiết bị quay điện phục vụ cho công tác chế tạo màng sợi trên cơ sở Xenlulo Axetat bằng phương pháp quay điện trên thiết bị E- HUSC - 01. Nghiên cứu cấu trúc, vi cấu trúc từ ảnh SEM, phổ hồng ngoại FT-IR,... của ngàng sợi; Đánh giá tính chất cơ lý, mức độ định hướng của màng sợi chế tạo được; Xác định khả năng ứng dụng của...

   15 p husc 05/06/2017 90 1

 • Đặc trưng phát quang của vật liệu α-Al2O3 pha tạp ion kim loại chuyển tiếp.

  Đặc trưng phát quang của vật liệu α-Al2O3 pha tạp ion kim loại chuyển tiếp.

  Nghiên cứu và chế tạo vật liệu phát quang α-Al2O3 pha tạp ion kim loại chuyển tiếp bằng phương pháp nổ. Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu α-Al2O3 pha tạp ion kim loại chuyển tiếp đã chế tạo được. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   14 p husc 02/06/2017 198 1

 • Khảo sát tính chất quang của vật liệu phát quang trên nền Silicate pha tạp.

  Khảo sát tính chất quang của vật liệu phát quang trên nền Silicate pha tạp.

  Nghiên cứu và chế tạo vật liệu phát quang trên nền (Ca, Sr)2Al2SiO7 đơn pha tạp và đồng pha tạp các nguyên tố đất hiếm bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Nghiên cứu các tính chất phát quang, lân quang và nhiệt phát quang của vật liệu (Ca, Sr)2Al2SiO7 đã chế tạo được. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT:...

   16 p husc 02/06/2017 100 1

 • Chế tạo và khảo sát đặc trưng nhiệt phát quang của vật liệu gốm thủy tinh phốt phát pha tạp ion đất hiếm.

  Chế tạo và khảo sát đặc trưng nhiệt phát quang của vật liệu gốm thủy tinh phốt phát pha tạp ion đất hiếm.

  Tổng quan lý thuyết về hiện tượng phát quang, nhiệt phát quang. Một số đặc điểm của vật liệu gốm thủy tinh phốt phát, mọt số tâm đất hiếm thông dụng và phép đo khảo sát vật liệu. Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: (phương pháp chế tạo vật liệu; phép đo khảo sát vật liệu). Đánh giá về các hiệu ứng nhiệt phát quang của...

   15 p husc 02/06/2017 138 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số