Chiến khu hòa Mỹ và chiến khu Dương Hòa (Thừa Thiên Huế) trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1947 - 1954)

Quá trình hình thành và phát triển của chiến khu Hòa Mỹ, chiến khu Dương Hòa (Thừa Thiên Huế) trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1947 - 1954); Hoạt động của chiến khu Hòa Mỹ,chiến khu Dương Hòa trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1947 - 1954); Đặc điểm, vai trò và kinh nghiệm trong xây dựng, tổ chức chiến khu Hòa Mỹ, chiến khu Dương Hòa (1947 - 1954).

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447