Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Kinh tế công thương nghiệp Đà Nẵng (1954 - 1975)

Tìm hiểu tình hình kinh tế Đà Nẵng trong 21 năm (1954 - 1975). Nghiên cứu các hoạt động của hai ngành kinh tế công nghiệp và thương nghiệp từ cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, đặc điểm và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở đô thị Đà Nẵng.