• Tìm hiểu việc thiết kế một mô hình cơ sở dữ liệu không gian từ mức khái niệm.

  Tìm hiểu việc thiết kế một mô hình cơ sở dữ liệu không gian từ mức khái niệm.

  trình bày mô hình hóa dữ liệu không gian bao gồm mô hình dữ liệu không gian vector, mô hình dữ liệu raster. Tiếp đó giới thiệu về các mô hình dữ liệu không gian ở mức khái niệm bao gồm: Mô hình ER sử dụng ký pháp không gian, mô hình không gian GIS mức khái niệm, mô hình ER có yếu tố không gian mở rộng, mô hình quan hệ SER. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   15 p husc 23/09/2016 148 1

 • So sánh tư tưởng nhân nghĩa của Khổng Tử và tư tưởng nhân nghĩa của Mặc Tử

  So sánh tư tưởng nhân nghĩa của Khổng Tử và tư tưởng nhân nghĩa của Mặc Tử

  Phân tích nội dung tư tưởng Nhân nghĩa của Khổng Tử và Mặc Tử. Chỉ ra những điểm tương đồng và những dị biệt trong tư tưởng Nhân nghĩa của 2 nhà triết học Trung Quốc. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   10 p husc 22/05/2015 328 1

 • Đặc điểm hội thoại trong hoạt động dạy học ở trường phổ thông

  Đặc điểm hội thoại trong hoạt động dạy học ở trường phổ thông

  Tìm hiểu lý thuyết về ngữ dụng, ngữ cảnh, hành động ngôn từ, hội thoại và hoạt động dạy học ở trường phổ thông. Nghiên cứu đặc điểm của cặp thoại, hội thoại trong hoạt động dạy học. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   12 p husc 15/04/2015 107 2

 • Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của địa danh huyện La Grai - Gia Lai

  Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của địa danh huyện La Grai - Gia Lai

  Nghiên cứu vấn đề lý thuyết về định danh, địa danh; Thống kê., miêu tả, phân tích cứ liệu để rút ra nhận xét về nguồn gốc ngôn ngữ, cấu tạo và ý nghĩa của các yếu tố cấu tạo địa danh. Khái quát về sự tương tác giữa các ngôn ngữ với văn hóa, lịch sử cũng như mối quan hệ giữa địa danh Ia Grai với các địa danh tỉnh Gia Lai; Đối chiếu...

   14 p husc 03/04/2015 104 3

 • Hình thức rào đón trong giao tiếp tiếng Việt

  Hình thức rào đón trong giao tiếp tiếng Việt

  Đề tài đi sâu tìm hiểu cách thức thể hiện hành động rào đón trong quá trình giao tiếp ngôn ngữ, nghiên cứu đặc điểm văn hoá giao tiếp qua việc sử dụng hình thức rào đón người Việt, phân tích giá trị ngữ nghĩa, ngữ dụng của hình thức rào đón trong giao tiếp tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com...

   9 p husc 01/04/2015 103 1

 • 2008LENHUNGUYET1

  2008LENHUNGUYET1

  Đề tài giúp cho sinh viên chuyên và không chuyên ngữ nhìn nhận một cách toàn diện về từ " LOVE" để từ đó có cách sử dụng đúng đắn hơn; những kết quả nghiên cứu về ngữ nghĩa và cách chuyển dịch từ " LOVE" sẽ giúp cho các nhà dịch thuật nói chung và sinh viên ngành biên phiên dịch tiếng anh có thể lựa chọn từ ngữ một cách chính xác khi dịch....

   3 p husc 01/04/2015 25 1

 • Đối chiếu đặc trưng ngôn ngữ - văn hoá của thành ngữ có yếu tố chỉ loài vật trong tiếng Nga và tiếng Việt

  Đối chiếu đặc trưng ngôn ngữ - văn hoá của thành ngữ có yếu tố chỉ loài vật trong tiếng Nga và tiếng Việt

  Đề tài nghiên cứu một có hệ thống, trọn vẹn bình diện cấu trúc, ngữ nghĩa các thành ngữ tiếng Nga có yếu tố chỉ loài vật và so sánh đối chiếu các thành ngữ này với các thành ngữ tương đương trong tiếng Việt để thấy được các được trưng về ngôn ngữ - văn hoá của hai dân tộc... Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   10 p husc 31/03/2015 195 1

 • Tìm hiểu một số phương tiện ngôn ngữ gây cười trong truyện cười dân gian tiếng Anh (so sánh với truyện cười dân gian tiếng Việt)

  Tìm hiểu một số phương tiện ngôn ngữ gây cười trong truyện cười dân gian tiếng Anh (so sánh với truyện cười dân gian tiếng Việt)

  Giới thiệu một số phương tiện trên ngôn ngữ gây cười (phương tiện ngữ âm, phương tiện Từ vựng - ngữ nghĩa, phương tiện ngữ pháp...) trong truyện cười dân gian tiếng Anh; So sánh truyện cười dân gian tiếng Anh với tiếng Việt ở các hiện tượng (trùng âm, từ trái nghĩa, từ đồng âm khác nghĩa, từ đồng nghĩa, từ gần âm, từ đa nghĩa, câu tỉnh...

   3 p husc 30/03/2015 128 4

 • So sánh đối chiếu đặc điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa của một số động từ chuyển động trong tiếng Nga và tiếng Việt

  So sánh đối chiếu đặc điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa của một số động từ chuyển động trong tiếng Nga và tiếng Việt

  Tìm những nét tương đồng và khác biệt về đặc điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa của một số động từ chuyển động trong tiếng Nga và tiếng Việt, từ đó giúp việc học tập và dạy nhóm động từ biểu thị chuyển động tiếng Nga của người Việt; Làm rõ những đặc điểm về loại hình ngôn ngữ và một số nét đặc trưng về văn hóa của người Nga và...

   2 p husc 30/03/2015 111 1

 • Đặc điểm câu trong phong cách ngôn ngữ hành chính tiếng Việt

  Đặc điểm câu trong phong cách ngôn ngữ hành chính tiếng Việt

  Nghiên cứu phong cách ngôn ngữ hành chính tiếng Việt qua sự thể hiện của phong cách ngôn ngữ và câu trong tiếng Việt; Sự phân bố câu trong phong cách ngôn ngữ hành chính; Những tác dụng câu trong phong cách ngôn ngữ hành chính và sự chuẩn hóa câu trong phong cách ngôn ngữ hành chính. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com...

   2 p husc 27/03/2015 109 1

 • Văn hóa Thiên Chúa giáo ở Thành Phố Huế

  Văn hóa Thiên Chúa giáo ở Thành Phố Huế

  Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển Thiên chúa giáo ở Thành phố Huế; Một số vấn đề về văn hóa Thiên chúa giáo ở Thành phố Huế; Văn hóa Thiên chúa Giáo và những vấn đề đặt ra hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   15 p husc 26/03/2015 105 1

 • Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Phương thức tuyển chọn và chính sách sử dụng quan lại dưới triều vua Minh Mạng (1820 - 1840)

  Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Phương thức tuyển chọn và chính sách sử dụng quan lại dưới triều vua Minh Mạng (1820 - 1840)

  Tài liệu lưu tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Khoa học Huế: Email :lib@husc.edu.vn, Điện thoại: 0543.822440

   10 p husc 10/02/2015 252 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số