Tìm hiểu việc thiết kế một mô hình cơ sở dữ liệu không gian từ mức khái niệm.

trình bày mô hình hóa dữ liệu không gian bao gồm mô hình dữ liệu không gian vector, mô hình dữ liệu raster. Tiếp đó giới thiệu về các mô hình dữ liệu không gian ở mức khái niệm bao gồm: Mô hình ER sử dụng ký pháp không gian, mô hình không gian GIS mức khái niệm, mô hình ER có yếu tố không gian mở rộng, mô hình quan hệ SER.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447