Đối chiếu đặc trưng ngôn ngữ - văn hoá của thành ngữ có yếu tố chỉ loài vật trong tiếng Nga và tiếng Việt

Đề tài nghiên cứu một có hệ thống, trọn vẹn bình diện cấu trúc, ngữ nghĩa các thành ngữ tiếng Nga có yếu tố chỉ loài vật và so sánh đối chiếu các thành ngữ này với các thành ngữ tương đương trong tiếng Việt để thấy được các được trưng về ngôn ngữ - văn hoá của hai dân tộc...

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447