• Nghiên cứu tính chất quang của dung dich cacbon nano được chế tạo từ hạt đậu xanh

  Nghiên cứu tính chất quang của dung dich cacbon nano được chế tạo từ hạt đậu xanh

  Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương I trình bày lý thuyết tổng quan về vật liệu nano, đặc điểm cấu trúc và tính chất lý hóa của hạt carbon nano cũng như một số ứng dụng của vật liệu này trong sinh học; Chương II trình bày tổng quan các tài liệu nghiên cứu và kết quả chế tạo dung dịch hạt carbon nano bằng phương...

   15 p husc 13/07/2020 27 1

 • Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc, vi cấu trúc, tính chất quang xúc tác của màng mỏng nano TiO2

  Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc, vi cấu trúc, tính chất quang xúc tác của màng mỏng nano TiO2

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC --------------------------------------- NGUYỄN THỊ MỸ NỮ TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, VI CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG MỎNG NANO TiO2 Chuyên ngành: Quang học Mã số: 8440109 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. LÊ QUANG TIẾN DŨNG...

   10 p husc 13/07/2020 27 1

 • Xây dựng hệ đo khảo sát hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc

  Xây dựng hệ đo khảo sát hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc

  Nội dung của luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, các công trình công bố liên quan đến luận văn và tài liệu tham khảo, gồm hai chương: Chương 1: Tổng quan lý thuyết sóng ánh sáng: trình bày tổng quan về lý thuyết sóng ánh sáng, giao thoa ánh sáng …; Chương 2: Thực nghiệm. Trong chương này trình bày thiết kế, xây dựng hệ đo sự phân bố cường độ...

   12 p husc 13/07/2020 29 1

 • Khảo sát đặc trưng quang phổ của M2Al2SiO7: Eu (M: Ca, Sr)

  Khảo sát đặc trưng quang phổ của M2Al2SiO7: Eu (M: Ca, Sr)

  Ngoài phần phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm ba chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về hiện tượng phát quang, cơ chế dập tắt nồng độ, cấu trúc của mạng tinh thể silicate alumino kiềm thổ và đặc trưng phát quang của các ion đất hiếm; Chương 2: Mô tả quy trình, cách thức chế tạo vật liệu bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Trình bày...

   10 p husc 13/07/2020 60 2

 • Tổng hợp bạc nano sử dụng tinh bột làm chất ổn định kết hợp vi sống

  Tổng hợp bạc nano sử dụng tinh bột làm chất ổn định kết hợp vi sống

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương; Chương 1. Tổng quan về hạt bạc nano; Chương 2. Thực nghiệm; Chương 3. Kết quả và thảo luận.

   13 p husc 13/07/2020 27 1

 • Ảnh hưởng của độ bền Nb đến cấu trúc, vi cấu trúc và tính chất quang, điện của hệ gốm không chì BNKT

  Ảnh hưởng của độ bền Nb đến cấu trúc, vi cấu trúc và tính chất quang, điện của hệ gốm không chì BNKT

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn có 3 chương: Chương 1. Tổng quan về các đặc trưng cơ bản của gốm áp điện không chì; Chương 2. Chế tạo mẫu và nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Nb đến cấu trúc, vi cấu trúc của hệ gốm BNKT; Chương 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Nb đến các tính chất quang, điện của hệ gốm BNKT.

   12 p husc 13/07/2020 21 1

 • Xây dựng phép đo xác định hằng số Planck bằng laser bán dẫn

  Xây dựng phép đo xác định hằng số Planck bằng laser bán dẫn

  Bố cục của luận văn, ngoài phần Mở đầu và kết luận chung, nội dung Luận văn được trình bày thành hai chương: Chương 1. Tổng quan lý thuyết: trình bày về lịch sử hình thành và các phương thức xác định giá trị hằng số Planck; tổng quan lý thuyết chất bán dẫn, quá trình tái hợp phát quang trong chất bán dẫn, cấu tạo, hoạt động và các đặc...

   12 p husc 13/07/2020 18 1

 • Chế tạo và khảo sát phổ phát quang của thủy tinh phốt phát pha tạp Europium và Dysprosium kích thích bằng bức xạ màu tím

  Chế tạo và khảo sát phổ phát quang của thủy tinh phốt phát pha tạp Europium và Dysprosium kích thích bằng bức xạ màu tím

  Nội dung của luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, các công trình công bố liên quan đến luận văn và tài liệu tham khảo, gồm có ba chương: Chương 1. Tổng quan lý thuyết: hiện tượng phát quang và vật liệu phát quang, lý thuyết về vật liệu thủy tinh phát quang, đặc trưng của các nguyên tố đất hiếm, các phương pháp chế tạo vật liệu phát quang;...

   12 p husc 13/07/2020 22 1

 • Ảnh hưởng của nhiệt độ thủy nhiệt đến tính chất quang của dung dịch carbon nano được chế tạo từ hạt kê

  Ảnh hưởng của nhiệt độ thủy nhiệt đến tính chất quang của dung dịch carbon nano được chế tạo từ hạt kê

  Ngoài phần mở đầu và kết luận luận văn gồm ba chương: Chương 1 trình bày lý thuyết tổng quan về vật liệu nano và một số phương pháp tổng hợp hạt carbon nano, bao gồm định nghĩa vật liệu nano; phương pháp chế tạo hạt carbon nano bằng điện hóa, bức xạ laser, sóng siêu âm, lò vi sóng; Chương 2 trình bày tổng quan các tài liệu nghiên cứu và kết quả...

   15 p husc 23/06/2020 36 1

 • Chế tạo và nghiên cứu các đặc trưng quang phổ của Ca2Al2SiO7: Eu, RE3+

  Chế tạo và nghiên cứu các đặc trưng quang phổ của Ca2Al2SiO7: Eu, RE3+

  Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có ba chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về hiện tượng phát quang, cơ chế dập tắt nồng độ, cấu trúc của mạng tinh thể canxi alumino-silicate (CAS) và đặc trưng phát quang của các ion đất hiếm; Chương 2: Mô tả quy trình, cách thức chế tạo vật liệu bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Trình bày hệ...

   11 p husc 23/06/2020 27 1

 • Cấu trúc và tính chất quang, điện của vật liệu gốm đa thành phần trên cơ sở KNN pha tạp

  Cấu trúc và tính chất quang, điện của vật liệu gốm đa thành phần trên cơ sở KNN pha tạp

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1. Tổng quan lý thuyết; Chương 2. Chế tạo mẫu và nghiên cứu ảnh hưởng của Sr(Zn1/3Nb2/3)O3 đến cấu trúc, vi cấu trúc của hệ gốm KNN-xSZN; Chương 3. Nghiên cứu các tính chất quang, điện của hệ gốm KNN-xSZN.

   11 p husc 19/06/2020 29 2

 • Xây dựng phép đo xác định hằng số Planck sử dụng đèn LED

  Xây dựng phép đo xác định hằng số Planck sử dụng đèn LED

  Nội dung luận văn, ngoài phần mở đầu và kết luận chung, nội dung luận văn được trình bày thành hai chương: Chương 1. Tổng quan lý thuyết: trình bày về lịch sử hình thành và các phương thức xác định giá trị hằng số Planck; tổng quan lý thuyết chất bán dẫn, quá trình tái hợp phát quang trong chất bán dẫn, cấu tạo, hoạt động và các đặc tính...

   14 p husc 19/06/2020 39 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số