• Đặc điểm Diệu Liên thi tập của Mai Am

  Đặc điểm Diệu Liên thi tập của Mai Am

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Công chúa Mai Am và Diệu Liên thi tập; Chương 2: Thiên nhiên và hiện thực cuộc sống trong Diệu Liên thi tập; Chương 3: Phương thức biểu hiện trong Diệu Liên thi tập.

   9 p husc 19/06/2020 36 1

 • Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết "Mưa đỏ" của Chu Lai

  Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết "Mưa đỏ" của Chu Lai

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Nội dung luận văn được triển khai trong 3 chương: Chương 1: Người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết Mưa đỏ của Chu Lai; Chương 2: Kết cấu và thời gian trần thuật trong tiểu thuyết Mưa đỏ của Chu Lai; Chương 3: Diễn ngôn trần thuật trong tiểu thuyết Mưa đỏ của Chu Lai.

   15 p husc 19/06/2020 27 1

 • Cảm thức lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Tử Siêu

  Cảm thức lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Tử Siêu

  Ngoài Phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Nội dung luận văn bao gồm ba chương chính sau: Chương 1: Cảm thức về đất nước và nhân dân trong tiểu thuyết của Nguyễn Tử Siêu; Chương 2: Cảm thức về người anh hùng trong tiểu thuyết của Nguyễn Tử Siêu; Chương 3: Cảm thức lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Tử Siêu nhìn từ phương thức...

   15 p husc 15/06/2020 45 1

 • Truyện ngắn Hồ Anh Thái nhìn từ nguyên lý Carnaval

  Truyện ngắn Hồ Anh Thái nhìn từ nguyên lý Carnaval

  Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Nội dung của luận văn được triển khai thành 3 chương: Chương 1. Lý thuyết carnaval của M. Bakhtin và Truyện ngắn Hồ Anh Thái; Chương 2. Nguyên lý carnaval trong truyện ngắn Hồ Anh Thái nhìn từ hệ thống hình tượng; Chương 3. Nguyên lý carnaval trong truyện ngắn Hồ Anh Thái nhìn từ phương thức nghệ...

   14 p husc 15/06/2020 35 1

 • Biểu thức quy chiếu nhân vật trong truyện ngắn Nam Cao

  Biểu thức quy chiếu nhân vật trong truyện ngắn Nam Cao

  Ngoài các phần: Mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục nội dung chính của luận văn được trình bày trong ba chương, cụ thể như sau: Chương 1: Những vấn đề chung; Chương 2: Hệ thống biểu thức quy chiếu nhân vật trong truyện ngắn Nam Cao; Chương 3: Giá trị ngữ dụng của các biểu thức quy chiếu nhân vật trong truyện ngắn Nam Cao.

   15 p husc 12/06/2020 38 1

 • Ngôn ngữ đánh giá trong phóng sự "Cạm bẩy người" của Vũ Trọng Phụng

  Ngôn ngữ đánh giá trong phóng sự "Cạm bẩy người" của Vũ Trọng Phụng

  Ngoài các phần: Mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong ba chương, cụ thể nhƣ sau: Chương 1: Những vấn đề chung; Chương 2: Ngôn ngữ đánh giá thể hiện “Thái độ” trong phóng sự "Cạm bẫy người" của Vũ Trọng Phụng; Chương 3: Ngôn ngữ đánh giá thể hiện “Thang độ” trong phóng sự "Cạm...

   17 p husc 11/06/2020 36 1

 • Đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm động từ chuyển động trong tiếng Việt

  Đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm động từ chuyển động trong tiếng Việt

  Ngoài các phần: Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được trình bày trong ba chương như sau: Chương 1: Cơ sở lí thuyết; Chương 2: Cấu trúc ngữ nghĩa của nhóm động từ chuyển động trong tiếng Việt; Chương 3: Quan hệ ngữ nghĩa của nhóm động từ chuyển động trong tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   15 p husc 11/06/2020 33 1

 • Sự thể hiện nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư từ gốc nhìn phân tích diễn ngôn

  Sự thể hiện nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư từ gốc nhìn phân tích diễn ngôn

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, Nội dung luận văn được triển khai thành 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lí luận chung; CHƯƠNG 2: Biểu thức quy chiếu của nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư; chương 3: Ngôn ngữ giao tiếp của nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   19 p husc 11/06/2020 39 1

 • Diễn ngôn lời bình phim tài liệu từ lý thuyết chức năng hệ thống

  Diễn ngôn lời bình phim tài liệu từ lý thuyết chức năng hệ thống

  Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Mục lục, luận văn này triển khai thành 4 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và các vấn đề nghiên cứu; Chương 2: Chức năng Biểu hiện trong lời bình phim tài liệu; Chương 3: Chức năng Liên nhân trong lời bình phim tài liệu; Chương 4: Chức năng Văn bản trong lời bình phim tài liệu. Ghi chú: Tài liệu...

   13 p husc 11/06/2020 35 1

 • Đặc điểm ngữ nghĩa - ngữ dụng trong liên từ tiếng Việt

  Đặc điểm ngữ nghĩa - ngữ dụng trong liên từ tiếng Việt

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lí luận; Chương 2: Đặc điểm ngữ nghĩa của liên từ tiếng Việt; Chương 3: Đặc điểm ngữ dụng của liên từ tiếng Việt.

   12 p husc 11/06/2020 34 1

 • Ẩn dụ tu từ trên tít báo điện tử tiếng Anh và tiếng Việt

  Ẩn dụ tu từ trên tít báo điện tử tiếng Anh và tiếng Việt

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của luận văn gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn; Chương 2: Ẩn dụ tu từ trên tít báo điện tử tiếng Anh và tiếng Việt; Chương 3: Sự tương đồng và dị biệt về ẩn dụ tu từ trên tít báo điện tử tiếng Anh và tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   13 p husc 11/06/2020 35 1

 • Thông điệp an toàn giao thông từ gốc nhìn phân tích diễn ngôn

  Thông điệp an toàn giao thông từ gốc nhìn phân tích diễn ngôn

  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung luận văn thể hiện ở 3 chương sau: Chương 1: Cơ sở lí luận của đề tài; Chương 2: Đặc điểm diễn ngôn các thông điệp về an toàn giao thông; Chương 3: Tác động xã hội của các thông điệp an toàn giao thông. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 -...

   17 p husc 11/06/2020 30 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số