• Thành ngữ mới trong giao tiếp Tiếng Việt

  Thành ngữ mới trong giao tiếp Tiếng Việt

  Ngoài phần mở đầu, và phần kết luận, gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận; Chương 2: Đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ mới trong thành ngữ giao tiếp tiếng Việt; Chương 3: Đặc điểm giao tiếp xã hội và thái độ ngôn ngữ đối với việc lựa chọn và sử dụng thành ngữ mới trong giao tiếp tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ...

   16 p husc 11/06/2020 30 1

 • Thi pháp tiểu thuyết Uông Triều

  Thi pháp tiểu thuyết Uông Triều

  Ngoài Phần Mở đầu, Phần Kết luận, Phần Tài liệu tham khảo, Phần Nội dung của luận văn được cấu trúc thành ba chương như sau: Chương 1: Quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết Uông Triều; Chương 2: Không gian và thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Uông Triều; Chương 3: Ngôn ngữ nghệ thuật trong tiểu thuyết Uông Triều. Ghi chú: Tài...

   12 p husc 11/06/2020 23 1

 • Thiên tính nữ trong thơ Lệ Thu

  Thiên tính nữ trong thơ Lệ Thu

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Nội dung của Luận văn được triển khai trong 3 chương: Chương 1: Nhà thơ Lệ Thu và thiên tính nữ trong thơ; Chương 2: Thiên tính nữ trong thơ Lệ Thu qua nội dung trữ tình; Chương 3: Thiên tính nữ trong thơ Lệ Thu qua phương thức trữ tình. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   12 p husc 11/06/2020 23 1

 • Thế giới nghệ thuật thơ Bùi Kim Anh

  Thế giới nghệ thuật thơ Bùi Kim Anh

  Luận văn, ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, phần Nội dung được triển khai thành 3 chương như sau: Chương 1: Thơ nữ Việt Nam đương đại và hành trình sáng tạo nghệ thuật của Bùi Kim Anh; Chương 2: Thế giới nghệ thuật thơ Bùi Kim Anh nhìn từ hình tượng cái tôi trữ tình; Chương 3: Thế giới nghệ thuật thơ Bùi Kim Anh nhìn từ phương...

   13 p husc 11/06/2020 27 1

 • Thế giới nhân vật trong Nam triều công nghiệp diễn chí của Nuyễn Khoa Chiêm và Hoàng Việt Long, Hưng chí của Ngô Giáp Đậu

  Thế giới nhân vật trong Nam triều công nghiệp diễn chí của Nuyễn Khoa Chiêm và Hoàng Việt Long, Hưng chí của Ngô Giáp Đậu

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn được triển khai thành ba chương: Chương 1. Nam triều công nghiệp diễn chí và Hoàng Việt long hưng chí - Bản hùng ca về “Hành phương Nam”; Chương 2. Thế giới nhân vật trong Nam triều công nghiệp diễn chí, Hoàng Việt long hưng chí - nhìn từ tư tưởng, đạo đức phong kiến; Chương 3. Thế giới...

   16 p husc 10/06/2020 26 1

 • Đặc điểm truyện ngắn của Nguyễn Thị Kim Hòa

  Đặc điểm truyện ngắn của Nguyễn Thị Kim Hòa

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, tài liệu tham khảo, đề tài có 3 chương: Chương 1: Khái lược về truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại và quá trình sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Thị Kim Hòa; Chương 2: Nghệ thuật xây dựng nhân vật, kết cấu truyện và tình huống truyện ngắn Nguyễn Thị Kim Hòa; Chương 3: Không gian, thời gian và giọng điệu nghệ...

   12 p husc 10/06/2020 21 1

 • Đặc điểm truyện tranh Việt Nam đầu thế kỷ XXI

  Đặc điểm truyện tranh Việt Nam đầu thế kỷ XXI

  Ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận, phần Tài liệu tham khảo, phần Nội dung luận văn được triển khai thành ba chương: Chương 1: Truyện tranh - những vấn đề lý luận chung; Chương 2: Đặc điểm nội dung của truyện tranh Việt Nam đầu thế kỷ XXI; Chương 3: Đặc điểm hình thức của truyện tranh Việt Nam đầu thế kỷ XXI. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   16 p husc 10/06/2020 23 1

 • Đặc điểm nghệ thuật tạp văn Nguyễn Nhật Ánh

  Đặc điểm nghệ thuật tạp văn Nguyễn Nhật Ánh

  Ngoài mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1. Thể loại tạp văn và hành trình sáng tạo của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh; Chương 2. Đặc điểm nghệ thuật tạp văn Nguyễn Nhật Ánh nhìn từ nội dung phản ánh; Chương 3. Đặc điểm nghệ thuật tạp văn Nguyễn Nhật Ánh nhìn từ phương thức thể hiện....

   12 p husc 10/06/2020 21 1

 • Cảm thức hiện sinh trong thơ Trương Đăng Dung

  Cảm thức hiện sinh trong thơ Trương Đăng Dung

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Nội dung luận văn được triển khai trong 3 chương: Chương 1. Trương Đăng Dung và hành trình đến với chủ nghĩa hiện sinh; Chương 2. Lời tự bạch và cái nhìn hiện sinh về cuộc đời trong thơ Trương Đăng Dung; Chương 3. Hành trình đưa con người tìm lại chủ thể tính và nhân vị tự do trong thơ Trương...

   13 p husc 10/06/2020 23 1

 • Đặc trưng văn xuôi phi hư cấu qua ba tác phẩm Hồi hức lính (Vũ Công Chiến), Biên bản chiến tranh 1-2-2-4.74 (Trần Mai Hạnh), Ký ức vụn (Nguyễn Quang Lập)

  Đặc trưng văn xuôi phi hư cấu qua ba tác phẩm Hồi hức lính (Vũ Công Chiến), Biên bản chiến tranh 1-2-2-4.74 (Trần Mai Hạnh), Ký ức vụn (Nguyễn Quang Lập)

  Luận văn ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, luận văn được cấu trúc trong bốn chương: Chương 1: Diện mạo văn xuôi phi hư cấu trong văn học Việt Nam đương đại; Chương 2: Đặc trưng văn xuôi phi hư cấu trong hồi ký Hồi ức lính (Vũ Công Chiến); Chương 3: Đặc trưng văn xuôi phi hư cấu trong tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản...

   12 p husc 10/06/2020 21 1

 • Thi pháp tiểu thuyết Đỗ Tiến Thụy

  Thi pháp tiểu thuyết Đỗ Tiến Thụy

  Luận văn gồm Chương 1: Quan niệm nghệ thuật về thực tại và con người trong tiểu thuyết Đỗ Tiến Thụy; Chương 2: Không - thời gian và kết cấu nghệ thuật trong tiểu thuyết Đỗ Tiến Thụy; Chương 3: Ngôn ngữ và giọng điệu nghệ thuật trong tiểu thuyết Đỗ Tiến Thụy

   14 p husc 10/06/2020 29 1

 • Thế giới nghệ thuật văn xuôi Tạ Duy Anh

  Thế giới nghệ thuật văn xuôi Tạ Duy Anh

  Luận văn gồm Chương 1. Tạ Duy Anh trong tiến trình văn xuôi Việt Nam đương đại; Chương 2. Thế giới nghệ thuật văn xuôi Tạ Duy Anh nhìn từ cảm quan hiện thực và hình tượng con người; Chương 3: Thế giới nghệ thuật văn xuôi Tạ Duy Anh nhìn từ phương thức thể hiện.

   12 p husc 09/06/2020 21 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số