• Đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm động từ chuyển động trong tiếng Việt

  Đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm động từ chuyển động trong tiếng Việt

  Ngoài các phần: Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được trình bày trong ba chương như sau: Chương 1: Cơ sở lí thuyết; Chương 2: Cấu trúc ngữ nghĩa của nhóm động từ chuyển động trong tiếng Việt; Chương 3: Quan hệ ngữ nghĩa của nhóm động từ chuyển động trong tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   15 p husc 11/06/2020 33 1

 • Sự thể hiện nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư từ gốc nhìn phân tích diễn ngôn

  Sự thể hiện nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư từ gốc nhìn phân tích diễn ngôn

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, Nội dung luận văn được triển khai thành 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lí luận chung; CHƯƠNG 2: Biểu thức quy chiếu của nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư; chương 3: Ngôn ngữ giao tiếp của nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   19 p husc 11/06/2020 39 1

 • Phát triển nhân tố con người trong lực lượng sản xuát ở Quảng Bình hiện nay

  Phát triển nhân tố con người trong lực lượng sản xuát ở Quảng Bình hiện nay

  Luận văn trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển nhân tố con người trong lực lượng sản xuất và vấn đề phát triển nhân tố con người trong lực lượng sản xuất tại Quảng Bình hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   17 p husc 20/05/2020 30 1

 • Chính sách của chính quyền phong kiến Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản đối với đạo Thiên Chúa (thế kỷ XVII - XIX)

  Chính sách của chính quyền phong kiến Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản đối với đạo Thiên Chúa (thế kỷ XVII - XIX)

  Trình bày một cách có hệ thống bối cảnh, tình hình của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản trước thế kỷ 17. Phân tích cụ thể những chính sách của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản đối với đạo Thiên Chúa từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Nêu một số nhận xét về những chính sách mà ba nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật...

   15 p husc 24/10/2018 84 1

 • Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của hệ gốm (1-x)Bi0.5(Na0.82K0.18)0.5TiO3-x(Bi0.88Nb0.12)FeO3.

  Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của hệ gốm (1-x)Bi0.5(Na0.82K0.18)0.5TiO3-x(Bi0.88Nb0.12)FeO3.

  Tổng quan lý thuyết liên quan đến đặc trưng của vật liệu sắt điện. Nghiên cứu chế tạo và khảo sát cấu trúc thông qua việc trình bày quy trình công nghệ và những kết quả thu được qua thực nghiệm về cấu trúc, vi cấu trúc của hệ vật liệu (1-x)BNKT-xBNF và những nhận xét, đánh giá về hệ gốm đã chế tạo. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ...

   12 p husc 05/06/2017 142 1

 • Đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp thích ứng với thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở hai xã Phú Lương và Vinh Hà huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

  Đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp thích ứng với thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở hai xã Phú Lương và Vinh Hà huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

  Tìm hiểu lý thuyết về thiên tai và biến đổi khí hậu, những nghiên cứu về rủi ro và sự thích ứng với thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên thế giới và ở Việt Nam. Nghiên cứu các loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở hai xã Phú Lương và Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trong khoảng thời gian từ tháng 04 năm 2010 đến tháng 10...

   4 p husc 15/10/2015 92 1

 • Đánh giá tải lượng thải Nitơ từ các nguồn nước thải trên địa bàn thành phố Huế

   Đánh giá tải lượng thải Nitơ từ các nguồn nước thải trên địa bàn thành phố Huế

  Đánh giá tải lượng thải Nitơ từ các nguồn nước thải trên địa bàn thành phố Huế. Xác định được hệ số phát thải và tải lượng thải nitơ trong một số nguồn thải và phân tích chúng. Đề xuất giải pháp phòng ngừa, khắc phục hạn chế rủi ro Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   7 p husc 08/10/2015 26 1

 • Các điều kiện tối ưu sử dụng đạo hàm cấp hai suy rộng

  Các điều kiện tối ưu sử dụng đạo hàm cấp hai suy rộng

  Đề tài luận văn gồm có gồm có 4 chương với các nội dung như sau: Chương 1 - Kiến thức chuẩn bị, chương 2 - Các điều kiện tối ưu cấp hai cho bài toán, chương 3 - Các điều kiện tối ưu cấp hai cho bài toán C1, chương 4 - Các điều kiện tối ưu cấp hai cho bài toán không trơn. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com...

   2 p husc 18/06/2015 100 1

 • Đánh giá hiện trạng và mô phỏng chất lượng nước sông Truồi, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Đánh giá hiện trạng và mô phỏng chất lượng nước sông Truồi, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước của sông Truồi đoạn chảy qua địa phận xã Lộc An, Lộc Điền (8,5 km) vào năm 2011; Mô phỏng lượng nước của sông Truồi theo các kịch bản phát triển xã hội bằng mô hình Mike. Trên cơ sở đó xây dựng luận cứ khoa học để giám sát, dự báo ô nhiễm nước mặt sông Truồi, phục vụ công tác quản lý môi trường...

   6 p husc 29/05/2015 53 5

 • Nghiên cứu xử lý nước thải nuôi trồng thuỷ sản nước lợ bằng hệ thống lọc sinh học có lớp đệm ngập nước1

  Nghiên cứu xử lý nước thải nuôi trồng thuỷ sản nước lợ bằng hệ thống lọc sinh học có lớp đệm ngập nước1

  Khảo sát đặc tính của nước thải nuôi trồng thủy sản nước lợ. Nghiên cứu chi tiết quá trình xử lý sinh học với bể phản ứng SAFB sử dụng vật liệu sợi acrylic... nhằm hướng đến phát triển sơ đồ xử lý đơn giản và hiệu quả nước thải nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, có thể áp dụng trong thực tế, góp phần hướng tới nuôi trồng thuỷ...

   4 p husc 28/05/2015 135 1

 • Triết lý hiện sinh của Gabriel Marcel

  Triết lý hiện sinh của Gabriel Marcel

  Tìm hiểu nước Pháp và châu Âu cuối thế kỷ XIX, nửa đầu thế kỷ XX. Nghiên cứu sự hình thành và phát triển tử tưởng triết học của Gabriel Marcel. Phân tích và đưa ra cái nhìn tương đối toàn diện về triết lý hiện sinh của Gabriel Marcel. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 22/04/2015 389 1

 • Kiểu nhân vật mang tư tưởng tôn giáo trong tác phẩm Pearl S Buck

  Kiểu nhân vật mang tư tưởng tôn giáo trong tác phẩm Pearl S Buck

  Nghiên cứu hệ thống nhân vật thể hiện giá trị tinh thần, những phẩm chất đẹp đẽ, những hành vi cao cả của con người được nhà văn miêu tả, khẳng định, đề cao trong tác phẩm theo một quan điểm tư tưởng, một lý tưởng xã hội - thẩm mỹ nhất định. Đó là nghệ thuật xây dựng nhân vật lý tưởng mang tư tưởng tôn giáo và mối quan hệ giữa...

   10 p husc 17/04/2015 99 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số