• Văn chính luận Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh từ góc nhìn lý thuyết phân tích diễn ngôn

  Văn chính luận Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh từ góc nhìn lý thuyết phân tích diễn ngôn

  Trình bày một cách chi tiết tổng quan vấn đề nghiên cứu trên các nội dung: tình hình nghiên cứu về lý thuyết phân tích diễn ngôn và tình hình nghiên cứu về văn chính luận Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh; những vấn đề lý luận chung về phân tích diễn ngôn và văn chính luận Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa...

   23 p husc 03/01/2019 211 1

 • Từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận

  Từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận

  Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu và cơ sở lí thuyết. Chương 2: Ẩn dụ ý niệm và hoán dụ ý niệm miền “bộ phận cơ thể người” trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán. Chương 3: Ẩn dụ ý niệm và hoán dụ ý niệm miền “bộ phận cơ thể người” trong tục ngữ, ca dao tiếng Việt. Chương 4: Điểm tương đồng và dị biệt của ẩn dụ ý niệm và...

   19 p husc 03/01/2019 225 1

 • Ngôn ngữ giới trẻ qua phương tiện truyền thông

  Ngôn ngữ giới trẻ qua phương tiện truyền thông

  Chương 1:Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận Tổng quan trình bày tình hình nghiên cứu BTNNGT trên thế giới và ở Việt Nam. Chương 2: Đặc điểm ngôn ngữ giới trẻ từ bình diện cấu trúc. Chương 3: Đặc điểm ngôn ngữ giới trẻ từ bình diện giao tiếp xã hội. Chương 4: Thái độ ngôn ngữ của xã hội đối với sự lựa chọn ngôn ngữ của...

   15 p husc 03/01/2019 389 1

 • Câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

  Câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

  Nghiên cứu, làm sáng tỏ các đặc điểm câu đảo ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt trên các bình diện: cấu trúc văn bản, cấu trúc thức, và cấu trúc chuyển tác; Làm sáng tỏ những điểm tương đồng và khác biệt của các hiện tượng đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt chủ yếu trên các bình diện cấu trúc văn bản,...

   10 p husc 01/11/2018 169 1

 • Đối chiếu đặc điểm diễn ngôn của khẩu hiệu tiếng Anh và tiếng Việt

  Đối chiếu đặc điểm diễn ngôn của khẩu hiệu tiếng Anh và tiếng Việt

  Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của diễn ngôn khẩu hiệu chính trị - xã hội tiếng Anh và tiếng Việt dưới góc nhìn của ký thuyết phân tích diễn ngôn phê phán; So sánh đối chiếu đặc điểm diễn ngôn của khẩu hiêuh chính trị - xã hội tiếng Anh và Tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   15 p husc 01/11/2018 162 1

 • Đặc điểm ngôn ngữ của từ ngữ xưng hô trong phật giáo Việt Nam.

  Đặc điểm ngôn ngữ của từ ngữ xưng hô trong phật giáo Việt Nam.

  Nghiên cứu lớp từ xưng hô trong Phật Giáo. Phân tích miêu tả, lý giải những đặc điểm về ngữ pháp, ngữ nghĩa, phạm vi sử dụng và sắc thái biểu cảm; Khảo sát thống kê được những danh từ thân tộc trong lớp từ xưng hô trong Phật Giáo chịu ảnh hưởng; Nêu đặc trưng văn hóa trong giao tiếp Phật Giáo. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   12 p husc 07/06/2017 309 2

 • Hoạt động của loại từ tiếng Việt trong các phong cách ngôn ngữ

  Hoạt động của loại từ tiếng Việt trong các phong cách ngôn ngữ

  Nghiên cứu hoạt động của loại từ tiếng việt trong các phong cách ngôn ngữ (sự phân bố của loại từ, ý nghĩa của các loại từ trong cấu trúc có loại từ ở các phong cách, đặc điểm cấu tạo của các cấu trúc có loại từ trong phong cách); Hoạt động của loại từ trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (sự phân bố của loại từ trong phong cách ngôn...

   16 p husc 11/05/2015 265 3

 • Giảng dạy và học tập thuyết trình cho người học tiếng Anh tại Việt Nam và NewZealand

  Giảng dạy và học tập thuyết trình cho người học tiếng Anh tại Việt Nam và NewZealand

  Consisting of content: introduction; literature review; Reseach design and methodology; The new Zealand case; The Vietnamese case; Comparision. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   7 p husc 08/05/2015 196 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số