Từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu và cơ sở lí thuyết. Chương 2: Ẩn dụ ý niệm và hoán dụ ý niệm miền “bộ phận cơ thể người” trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán. Chương 3: Ẩn dụ ý niệm và hoán dụ ý niệm miền “bộ phận cơ thể người” trong tục ngữ, ca dao tiếng Việt. Chương 4: Điểm tương đồng và dị biệt của ẩn dụ ý niệm và hoán dụ ý niệm miền bộ phận cơ thể người trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447