Ngôn ngữ giới trẻ qua phương tiện truyền thông

Chương 1:Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận
Tổng quan trình bày tình hình nghiên cứu BTNNGT trên thế giới và ở Việt
Nam. Chương 2: Đặc điểm ngôn ngữ giới trẻ từ bình diện cấu trúc. Chương 3: Đặc điểm ngôn ngữ giới trẻ từ bình diện giao tiếp xã hội. Chương 4: Thái độ ngôn ngữ của xã hội đối với sự lựa chọn ngôn ngữ của giới trẻ.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447