• Phật giáo Quảng Nam thế kỷ XVII - XIX

  Phật giáo Quảng Nam thế kỷ XVII - XIX

  Xây dựng bức tranh tổng quan về quá trình truyền nhập, vận động biến đổi và phát triển của Phật giáo trên vùng đất Quảng Nam từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XIX, trong tính hệ thống và toàn diện. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   15 p husc 03/01/2019 246 1

 • Chính sách “đóng cửa” và “mở cửa” của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines từ cuối thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XIX

  Chính sách “đóng cửa” và “mở cửa” của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines từ cuối thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XIX

  Làm rõ hơn những nguyên nhân dẫn đến chính sách "đóng cửa", "mở cửa" cũng như để có những phân tích khách quan hơn sự chuyển biến của các nhân tố chính trị, kinh tế, xã hội khu vực và quốc tế, chúng tôi đã vận dụng phương pháp cấu trúc vào nghiên cứu. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 -...

   20 p husc 03/01/2019 199 1

 • Quan hệ Ấn Độ - Myanmar (1962 - 2011)

  Quan hệ Ấn Độ - Myanmar (1962 - 2011)

  Nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống và khá toàn diện về quan hệ Ấn Độ - Myanmar (1962 - 2011). Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   17 p husc 03/01/2019 222 1

 • Tổ chức và hoạt động phòng thủ vùng biển các tỉnh Miền Trung dưới triều Nguyễn: thời kỳ 1802 - 1858

  Tổ chức và hoạt động phòng thủ vùng biển các tỉnh Miền Trung dưới triều Nguyễn: thời kỳ 1802 - 1858

  Nghiên cứu việc tổ chức và hoạt động phòng thủ vùng biển, bao gồm cả cửa biển, mặt biển và hải đảo ở miền Trung nhằm bảo vệ chủ quyền về vùng biển nói riêng và chủ quyền của Quốc gia nói chung của triều Nguyễn. Phân tích tính hiệu quả - hạn chế cũng như kinh nghiệm lịch sử từ triều Nguyễn phục vụ cho...

   22 p husc 01/11/2018 192 1

 • Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của cơ quan giám sát triều Nguyễn giai đoạn 1802 đến 1885

  Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của cơ quan giám sát triều Nguyễn giai đoạn 1802 đến 1885

  Hệ thống hóa một cách đầy đủ về quá trình ra đời và kiện toàn cơ quan giám sát triều Nguyễn; Khái quát về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan giám sát triều Nguyễn. Nghiên cứu về cơ chế độc lập và cơ chế phối hợp trong thực tiễn hoạt động giữa cơ quan giám sát với nhau và giữa cơ quan giám sát với cơ quan...

   19 p husc 01/11/2018 160 1

 • Tiến trình quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012

  Tiến trình quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012

  Nghiên cứu quan hệ kinh tế song phương dưới góc độ sử học để làm rõ hơn sự phát triển của lịch sử quan hệ bang giao gần 200 năm giữa hai quốc gia; Hệ thống hóa các công trình nghiên cứu về từng lĩnh vực cụ thể của quan hệ kinh tế trong từng thời kỳ nhất định (chủ yếu ở khía cạnh Kinh tế học) nhằm tái...

   22 p husc 01/11/2018 175 1

 • Hoạt động thương mại và truyền giáo của Bồ Đào Nha tại Ấn Độ, Trung Quốc (thế kỷ XVI - thế kỷ XIX)

  Hoạt động thương mại và truyền giáo của Bồ Đào Nha tại Ấn Độ, Trung Quốc (thế kỷ XVI - thế kỷ XIX)

  Phân tích nguyên nhân thúc đẩy Bồ Đào Nha khai phá thành công con đường hàng hải mới đến Ấn Độ, Trung Quốc và sự thiết lập của Estado da India - mô hình nhà nước thuộc địa đầu tiên của các quốc gia phương Tây tại châu Á. Tìm hiểu sự xác lập các thể chế thương mại biển của Bồ Đào Nha tại Ấn Độ, Trung...

   15 p husc 01/11/2018 176 2

 • Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1993 - 2012).

  Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1993 - 2012).

  Trình bày và phân tích những nội dung chủ yếu trong quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh - quân sự và kinh tế giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ giai đoạn 1993 - 2012. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   9 p husc 07/06/2017 258 3

 • Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau nội chiến đến kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất (1865 - 1918).

  Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau nội chiến đến kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất (1865 - 1918).

  Hoạch định chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau nội chiến đến kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất, đối với một số khu vực tiêu biểu thời kỳ 1865 - 1918. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   15 p husc 06/02/2017 226 5

 • Phật giáo Việt Nam thời Minh Mạng (1820 - 1840).

  Phật giáo Việt Nam thời Minh Mạng (1820 - 1840).

  Chứng minh được sự phát triển của Phật giáo thời Minh Mạng trên một số phương diện. Đây là một đóng góp mới bởi lâu nay các nhà nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam đều cho rằng giai đoạn từ thế kỉ XIX đến trước phong trào chấn hưng Phật giáo đầu thế kỉ XX, Phật giáo Việt Nam đã sa sút và khủng hoảng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   15 p husc 18/01/2017 278 2

 • Chính sách đối ngoại của Hàn Quốc đối với các nước Đông Bắc Á (1989 - 2010)

  Chính sách đối ngoại của Hàn Quốc đối với các nước Đông Bắc Á (1989 - 2010)

  Trình bày cơ sở hình thành chính sách đối ngoại của Hàn Quốc đối với các nước Đông Bắc Á (1989 – 2010); trong đó, phân tích khái quát về chính sách của Hàn Quốc (1948 - 1989) (kể từ khi Hàn Quốc lập quốc cho đến khi Chiến tranh lạnh đi vào hồi kết). Đồng thời, nêu bật những chuyển biến mới của tình hình quốc tế, khu vực và trong nước từ...

   17 p husc 18/01/2017 280 3

 • Các đàn miếu đại tự triều Nguyễn ở Huế (1802 - 1945) : Sự hình thành và nghi thức tế tự.

  Các đàn miếu đại tự triều Nguyễn ở Huế (1802 - 1945) : Sự hình thành và nghi thức tế tự.

  Nét nổi bật của triều Nguyễn là tinh thần tự tôn dân tộc được thể hiện qua việc thiết lập các đàn miếu đại tự, xây dựng các, điển lệ về nghi lễ và tự mình tế Trời, đựng đàn Xã Tắc với đầy đủ “ngũ sắc”, khẳng định vị thế “hoàng đế” của một quốc gia độc lập. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   52 p husc 18/01/2017 287 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số