• Một số phương pháp xử lý tri thức không nhất quán trong ontology.

  Một số phương pháp xử lý tri thức không nhất quán trong ontology.

  Chương 1: Trình bày tổng quan về xử lý tri thức không nhất quán trong ontology. Chương 2: Trình bày cách xác định khoảng cách ngữ nghĩa giữa hai thực thể trên ontology. Chương 3: Trình bày phương pháp đồng thuận xử lý tri thức không nhất quán mức khái niệm trong quá trình tích hợp ontology. Chương 4: Trình bày mô hình biểu...

   18 p husc 03/01/2019 129 1

 • Nghiên cứu một số phương pháp lập lịch trong mạng chuyển mạch chùm quang

  Nghiên cứu một số phương pháp lập lịch trong mạng chuyển mạch chùm quang

  Chương 1: Tổng quan về lập lịch trong mạng chuyển mạch chùm quang. Chương 2: Một số cải tiến giải thuật lập lịch trực tiếp kết hợp với lập lịch lại và phân đoạn chùm. Chương 3: Một số cải tiến giải thuật lập lịch nhóm trên đơn kênh. Chương 4: Một số cải tiến giải thuật lập lịch nhóm trên đa kênh. Ghi chú: Tài...

   18 p husc 03/01/2019 138 1

 • Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định mờ dựa trên đại số gia tử

  Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định mờ dựa trên đại số gia tử

  Trình bày các vấn đề cơ bản của bài toán phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định, các hạn chế trên cây quyết định truyền thống và sự cần thiết của bài toán phân lớp bằng cây quyết định mờ. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   20 p husc 03/01/2019 132 1

 • Tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị chữ ký nhị phân

  Tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị chữ ký nhị phân

  Nghiên cứu, tạo chữ ký nhị phân để mô tả đặc trưng thị giác của hình ảnh. Đánh giá độ tương tự giữa hai hình ảnh dựa trên chữ ký nhị phân. Xây dựng cấu trúc dữ liệu để lưu trữ chữ ký nhị phân. Đề xuất các thuật toán cho bài toán tìm kiếm ảnh tương tự. Xây dựng thực nghiệm về tìm kiếm ảnh dựa...

   7 p husc 31/10/2018 198 1

 • Học khái niệm cho các hệ thống thông tin dựa trên logic mô tả

  Học khái niệm cho các hệ thống thông tin dựa trên logic mô tả

  Nghiên cứu cú pháp, ngữ nghĩa đối với lớp lớn các logic mô tả giàu ngữ nghĩa hơn so với các công trình đã có bằng cách cho phép sử dụng các thuộc tính như là các phân tử cơ bản của ngôn ngữ, các quan hệ thông qua các vai trò dữ liệu và đề cập đến đặc trưng F, N. Lớp các logic này bao phủ những logic mô tả...

   9 p husc 31/10/2018 183 1

 • Nghiên cứu cải tiến cơ chế điều khiển tại các nút mạng

   Nghiên cứu cải tiến cơ chế điều khiển tại các nút mạng

  Kiểm soát tắc nghẽn trong mạng TCP/IP dựa trên quản lý hàng đợi tích cực tại nút mạng; Cải tiến cơ chế quản lý hàng đợi tích cực dựa trên điều khiển mờ thích nghi; Tích hợp lập luận mờ với mạng nơ-ron nâng cao hiệu năng quản lý hàng đợi tích cực. Đóng góp của luận án: Phân lớp ứng dụng cho cơ chế quản...

   15 p husc 31/10/2018 144 1

 • Nghiên cứu một số vấn đề lập lịch trên môi trường tính toán đám mây.

  Nghiên cứu một số vấn đề lập lịch trên môi trường tính toán đám mây.

  Lập lịch công việc theo hướng tối ưu đa mục tiêu trong hướng tính toán đám mây. Xây dựng các thuật toán lập lịch và sử dụng công cụ mô phỏng các thuật toán. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   8 p husc 07/06/2017 229 0

 • Human Action Recognition from 3D Videos Using Multi-Projection-Based Approach.

  Human Action Recognition from 3D Videos Using Multi-Projection-Based Approach.

  Presents our hybrid fusion method to construct a unified framework for action recognition from 3D videos. This framework shows all the benefits from action representation to classification in different scenarios of viewpoints. We also present a sliding method to adapt multiple representations for viewpoint variations. This method does not use any knowledge related to target viewpoints. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   38 p husc 24/02/2017 214 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số