Văn chính luận Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh từ góc nhìn lý thuyết phân tích diễn ngôn

Trình bày một cách chi tiết tổng quan vấn đề nghiên cứu trên các nội dung: tình hình nghiên cứu về lý thuyết phân tích diễn ngôn và tình hình nghiên cứu về văn chính luận Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh; những vấn đề lý luận chung về phân tích diễn ngôn và văn chính luận Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447