Hoạt động của loại từ tiếng Việt trong các phong cách ngôn ngữ

Nghiên cứu hoạt động của loại từ tiếng việt trong các phong cách ngôn ngữ (sự phân bố của loại từ, ý nghĩa của các loại từ trong cấu trúc có loại từ ở các phong cách, đặc điểm cấu tạo của các cấu trúc có loại từ trong phong cách); Hoạt động của loại từ trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (sự phân bố của loại từ trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, Khả năng kết hợp và sắc thái ý nghĩa của loại từ trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật).

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447