• Xác lập vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bằng Gis

  Xác lập vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bằng Gis

  Xây dựng cơ sở khoa học cho việc xác lập vùng nguyên liệu sắn công nghiệp của địa bàn nghiên cứu trên cơ sở đánh giá mức độ thích nghi và hiệu quả kinh tế của cây sắn dưới sự trợ giúp của GIS. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   4 p husc 01/03/2019 46 0

 • Đánh giá hiệu suất chuyển hóa 1,2,3-trichlorobenzene bởi quần xã vi sinh vật kỵ khí

  Đánh giá hiệu suất chuyển hóa 1,2,3-trichlorobenzene bởi quần xã vi sinh vật kỵ khí

  Nuôi cấy làm giàu các quần xã vi sinh vật kỵ khí từ mẫu trầm tích ở vùng đáy của kênh rạch ô nhiễm hữu cơ và mẫu đất nhiễm dioxin có khả năng phân hủy 1,2,3-trichlorobenzene. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   13 p husc 21/02/2019 48 1

 • Tác động của hoạt động sinh kế cư dân vùng đệm đến tài nguyên rừng Vườn quốc gia Yok Đôn

  Tác động của hoạt động sinh kế cư dân vùng đệm đến tài nguyên rừng Vườn quốc gia Yok Đôn

  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn. Chương 2: Các hoạt động sinh kế của cộng đồng dân cư vùng đệm tác động đến tài nguyên rừng Yok Đôn. Chương 3: Một số giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động sinh kế bất lợi của cộng đồng dân cư vùng đệm đến tài nguyên rừng Vườn quốc gia Yok Đôn. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa...

   20 p husc 21/02/2019 49 0

 • Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình ở thành phố Huế

  Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình ở thành phố Huế

  Xác định được hệ số phát sinh của chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình ở thành phố Huế. Đưa ra được thành phần của chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình ở thành phố Huế. Đánh giá được sự tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng đến mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình ở thành phố Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn...

   12 p husc 21/02/2019 64 1

 • Phát triển dịch vụ IOT cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

  Phát triển dịch vụ IOT cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

  xây dựng ứng dụng hướng dịch vụ cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, thử nghiệm chương trình, đánh giá các kết quả đạt được và so sánh với mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 21/02/2019 46 0

 • Từ ngoại lai trên tạp chí Huế xưa & nay.

  Từ ngoại lai trên tạp chí Huế xưa & nay.

  Nghiên cứu đặc điểm từ ngoại lai trên tạp chí Huế Xưa & Nay để phần nào hiểu được đặc điểm ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa của từ ngoại lai và việc sử dụng từ ngoại lai trên báo chí. Và từ đó, chúng tôi chỉ ra cần phải có một cách nhìn rộng đối với từ ngoại lai trong tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   11 p husc 21/02/2019 48 0

 • Địa danh ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Địa danh ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Chương 1: Những vấn đề chung. Chương 2: Đặc điểm cấu tạo của địa danh ở thành phố Huế. Chương 3: Đặc điểm nguồn gốc và ý nghĩa của địa danh ở thành phố Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   13 p husc 21/02/2019 49 0

 • Địa danh ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

  Địa danh ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

  Chương 1: Những vấn đề chung. Trình bày những vấn đề lý thuyết về địa danh làm cơ sở lí luận cho việc triển khai đề tài. Đồng thời, giới thiệu khái quát về địa lí, lịch sử, dân cư, hành chính, văn hóa, ngôn ngữ ở thành phố Tuy Hòa. Chương 2: Thống kê, phân loại, phân tích và miêu tả đặc điểm cấu tạo của địa danh ở thành phố Tuy Hòa....

   14 p husc 21/02/2019 47 0

 • Chiến khu Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị) trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ( 1947 - 1954)

  Chiến khu Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị) trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ( 1947 - 1954)

  Chương 1: Quá trình ra đời Chiến khu Ba Lòng ở Quảng Trị. Chương 2: Tổ chức, hoạt động Chiến khu Ba Lòng. Chương 3: Đặc điểm, vai trò và bài học kinh nghiệm. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   11 p husc 21/02/2019 46 0

 • Đặc điểm chiến tranh trong "Hồi Ức Lính" (Vũ Công Chiến) và "Mùa Chinh Chiến Ấy" (Đoàn Tuấn)

  Đặc điểm chiến tranh trong "Hồi Ức Lính" (Vũ Công Chiến) và "Mùa Chinh Chiến Ấy" (Đoàn Tuấn)

  Chương 1: Vũ Công Chiến, Đoàn Tuấn và dòng văn xuôi phi hư cấu về chiến tranh trong văn học Việt Nam đương đại. Chương 2: Hiện thực chiến tranh và hình tượng người lính trong Hồi ức lính (Vũ Công Chiến) và Mùa chinh chiến ấy (Đoàn Tuấn). Chương 3: Nghệ thuật thể hiện chủ đề chiến tranh trong Hồi ức lính (Vũ Công Chiến) và Mùa chinh chiến ấy...

   18 p husc 10/01/2019 125 0

 • Thi pháp truyện ngắn Trần Thanh Cảnh

  Thi pháp truyện ngắn Trần Thanh Cảnh

  Chương 1: Quan niệm nghệ thuật về con ngƣời trong truyện ngắn Trần Thanh Cảnh. Chương 2: Cốt truyện, không gian và thời gian nghệ thuật trong truyện ngắn Trần Thanh Cảnh. Chương 3: Ngƣời trần thuật, điểm nhìn trần thuật và lời văn trong truyện ngắn Trần Thanh Cảnh. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343....

   12 p husc 10/01/2019 58 0

 • Cảm thức lịch sử trong thơ Nguyễn Quang Bích

  Cảm thức lịch sử trong thơ Nguyễn Quang Bích

  Chương 1: Thơ Nguyễn Quang Bích trong dòng chảy của thơ ca Cần Vương cuối thế kỉ XIX. Chương 2: Cảm thức về con người, không gian và thời gian trong thơ Nguyễn Quang Bích. Chương 3: Đặc điểm ngôn ngữ, giọng điệu trong thơ Nguyễn Quang Bích. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 10/01/2019 135 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số