• Tình hình kinh tế - xã hội Hoa Kỳ (1929 - 1939)

  Tình hình kinh tế - xã hội Hoa Kỳ (1929 - 1939)

  Nghiên cứu, xác định được những điểm nhấn nổi bật nhất về nội dung, đặc điểm của tình hình kinh tế - xã hội Hoa Kỳ trong giai đoạn 1929 đến 1939 để tạo ra cách nhìn về lịch sử toàn diện và hệ thống hơn. Cung cấp thông tin, tài liệu trong nước và nước ngoài nghiên cứu nước Mỹ trong giai đoạn 1929 - 1939. Ghi...

   18 p husc 18/03/2015 102 1

 • Qúa trình mở rộng ảnh hưởng và thiết lập thuộc địa của Mỹ ở một số nước Châu Á (giữa thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX)

  Qúa trình mở rộng ảnh hưởng và thiết lập thuộc địa của Mỹ ở một số nước Châu Á (giữa thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX)

  Nghiên cứu, làm rõ những cơ sở và quá trình bành trướng ảnh hưởng và sự xác lập được thuộc địa của Mỹ ở châu Á cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 đối với các quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Philippin. Đánh giá những tác động và ý nghĩa của nó đối với giai đoạn sau này. Ghi chú: Tài...

   13 p husc 18/03/2015 99 2

 • Quan hệ giữa tỉnh Savanakhet, Lào và tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam (1989 - 2012)

  Quan hệ giữa tỉnh Savanakhet, Lào và tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam (1989 - 2012)

  Nghiên cứu mối quan hệ hữu nghị của hai tỉnh Savanakhet, Lào và tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1989 - 2012 trên một số lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Qua đó, làm rõ những thành công, những hạn chế, những lợi ích của Lào -Việt Nam trong việc phát triển quan hệ hợp tác hứu nghị. Ghi chú: Tài liệu toàn...

   13 p husc 18/03/2015 72 1

 • Chính sách của Mỹ đối với Nhật Bản (1945 - 1951)

  Chính sách của Mỹ đối với Nhật Bản (1945 - 1951)

  Nghiên cứu chính sách của Mỹ đối với Nhật Bản từ (1945 - 1951) trong bối cảnh quan hệ quốc tế, khu vực và những biến động của tình hình thế giới cũng như nội tình của Mỹ và của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai. Phân tích những kết quả đạt được của chính sách này trên các lĩnh vực: kinh tế, chính...

   15 p husc 18/03/2015 26 1

 • Quan hệ Thái Lan - Campuchia (1991 - 2011)

  Quan hệ Thái Lan - Campuchia (1991 - 2011)

  Nghiên cứu mối quan hệ Thái Lan - Campuchia trong những năm 1991 - 2011 trên các lĩnh vực kinh tế; an ninh - quốc phòng; chính trị; thương mại; đầu tư... và những tác động của của mối quan hệ này các nước trong khu vực. Phân tích, nhận xét và dự báo quá trình phát triển của mối quan hệ Thái Lan - Campuchia trong thời gian tới....

   3 p husc 18/03/2015 84 2

 • Các khuynh hướng đấu tranh giành độc lập dân tộc của Indonesia vào nửa đầu thế kỷ XX

  Các khuynh hướng đấu tranh giành độc lập dân tộc của Indonesia vào nửa đầu thế kỷ XX

  Tìm hiểu các khuynh hướng cứu nước và phong trào đấu tranh mà nhân nhân dân Indonesia tiến hành trong tiến trình đấu tranh giành độc lập; Một số nhận xét về các khuynh hướng cứu nước của Indonesiavào nửa đầu thế kỷ XX. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   11 p husc 18/03/2015 104 2

 • Kinh tế và xã hội Thừa Thiên Huế thời các chúa Nguyễn

  Kinh tế và xã hội Thừa Thiên Huế thời các chúa Nguyễn

  Tìm hiểu, phân tích, đánh giá những thế mạnh, thành quả cũng như tác động của điều kiện tự nhiên; sự ảnh hưởng trực tiếp của các chính sách phát triển kinh tế, tính ổn định của nhà nước phong kiến triều Nguyễn đến kinh tế - xã hội ở vùng đất Huế. Nêu tiềm năng cũng như hạn chế trong nông nghiệp, thủ...

   16 p husc 17/03/2015 110 2

 • Công nhân thành phố Huế giai đoạn 1986 - 1996

  Công nhân thành phố Huế giai đoạn 1986 - 1996

  Đề tài khảo sát thực trạng công nhân thành phố Huế trong thời kỳ đổi mới về cơ cấu, số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn - nghiệp vụ, những diễn biến của nó trong cơ chế thị trường, sự tác động của nhiều thành phần kinh tế đến giai cấp công nhân... Những giải pháp xây dựng đội ngũ công nhân...

   8 p husc 17/03/2015 104 1

 • Biến động chính trị triều đình Huế 1883 - 1885

  Biến động chính trị triều đình Huế 1883 - 1885

  Đề tài dựng lại một bức tranh chính trị tương đối hoàn chỉnh của triều đình phong kiến nhà Nguyễn theo hệ thống sắp xếp trình tự logic, gắn bó chặt chẽ với bối cảnh lịch sử đất Huế và lịch sử chung của dân tộc giai đoạn 1883-1885. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT:...

   11 p husc 17/03/2015 82 1

 • Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp Thừa Thiên Huế 1981 - 1995

  Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp Thừa Thiên Huế 1981 - 1995

  Trình bày có hệ thống quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp ở Thừa Thiên Huế từ năm 1981-1995; đánh giá thành quả, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm của quá trình lãnh đạo đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp của tỉnh Đảng bộ Thừa Thiên Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   8 p husc 17/03/2015 100 1

 • Kinh tế và xã hội cư dân trên sông Hương từ 1954 đến 1997

  Kinh tế và xã hội cư dân trên sông Hương từ 1954 đến 1997

  Nghiên cứu một cách toàn diện về kinh tế - xã hội của cư dân trên sông Hương từ 1954 - 1997. Giải pháp quan trọng trong việc ổn định đời sống kinh tế, xã hội của cư dân trên sông Hương, đồng thời tạo điều kiện hội nhập cư dân trên phương diện kinh tế - xã hội. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ...

   13 p husc 17/03/2015 104 1

 • Kinh tế vùng tự do liên khu V trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954

  Kinh tế vùng tự do liên khu V trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954

  Nghiên cứu vùng tự do liên khu V trong cục diện chiến tranh chống Pháp; Hoạt động kinh tế vùng tự do liên khu V; Vai trò kinh tế của khu vực này trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   12 p husc 17/03/2015 204 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số