• Phân tích và đánh giá chế độ mưa, ẩm khu vực Bắc Trung Bộ

    Phân tích và đánh giá chế độ mưa, ẩm khu vực Bắc Trung Bộ

    Nghiên cứu ảnh hưởng của gió khô nóng tới chế độ mưa, ẩm và khả năng xảy ra khô hạn trong thời kỳ nữa đầu mùa nóng; xác định ảnh hưởng của bão và front lạnh tới chế độ mưa, ẩm và khả năng xuất hiện thời kỳ ẩm ướt cuối mùa nóng, đầu mùa lạnh. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543....

     7 p husc 25/04/2015 206 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số