Nghệ thuật hậu hiện đại trong tiểu thuyết Gabriel García Márquez

Luận án lấy đối tượng nghiên cứu đầu tiên là lý thuyết hậu hiện đại, từ các nhà triết học lập thuyết cho đến các nhà lý luận văn học. Đối tượng nghiên cứu thứ hai là hệ thống tiểu thuyết của Gabriel García Márquez. Hai đối tượng này có mối liên hệ biện chứng hữu cơ với nhau, cái này làm rõ cái kia, mỗi cái quy định sự cắt nghĩa và thông hiểu cái còn lại. Luận án xây dựng được diễn trình phát triển của tư tưởng triết học hậu hiện đại một cách ngắn gọn và đầy đủ, xâu chuỗi các trường phái triết học khác nhau thành một hệ thống có trật tự, với những lý thuyết gia tiêu biểu. Luận án cũng cố gắng xây dựng cách hiểu sâu sắc, hoàn bị hơn về một số quan niệm, thủ pháp của lý thuyết văn học hậu hiện đại như mê lộ, liên văn bản, nghịch dị.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447