Tổ chức và hoạt động phòng thủ vùng biển các tỉnh Miền Trung dưới triều Nguyễn: thời kỳ 1802 - 1858

Nghiên cứu việc tổ chức và hoạt động phòng thủ vùng biển, bao gồm cả cửa biển, mặt biển và hải đảo ở miền Trung nhằm bảo vệ chủ quyền về vùng biển nói riêng và chủ quyền của Quốc gia nói chung của triều Nguyễn. Phân tích tính hiệu quả - hạn chế cũng như kinh nghiệm lịch sử từ triều Nguyễn phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc giai đoạn hiện nay.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447