Tiến trình quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012

Nghiên cứu quan hệ kinh tế song phương dưới góc độ sử học để làm rõ hơn sự phát triển của lịch sử quan hệ bang giao gần 200 năm giữa hai quốc gia; Hệ thống hóa các công trình nghiên cứu về từng lĩnh vực cụ thể của quan hệ kinh tế trong từng thời kỳ nhất định (chủ yếu ở khía cạnh Kinh tế học) nhằm tái hiện lại tiến trình quan hệ ngoại giao trên lĩnh vực kinh tế giữa Hoa Kỳ - Việt Nam; Đánh giá những tác động của các hiệp định thương mại song phương và việc Việt Nam gia nhập WTO đã tạo ra giai đoạn phát triển mới có sự thay đổi về chất trong quan hệ thương mại và đầu tư song phương những năm 2000-2006 và 2007-2012; Khái quát một cách độc lập những đặc điểm và tính chất của quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447