• Một số mô hình hàng đợi với quá trình Poisson không thuần nhất và ứng dụng.

  Một số mô hình hàng đợi với quá trình Poisson không thuần nhất và ứng dụng.

  Nghiên cứu một số mô hình hàng đợi và quá trình khách hàng đến là quá trình poisson không thuần nhất. Xây dựng các thuật toán mô phỏng và ước lượng các đại lượng đo lường các mô hình đó. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   6 p husc 23/12/2020 71 0

 • Maplet - Powerpoint công cụ dạy và học phép tính tích phân hàm nhiều biến

  Maplet - Powerpoint công cụ dạy và học phép tính tích phân hàm nhiều biến

  Giới thiệu về Maple; Thiết kế bài giảng và lập trình ứng dụng tính tích phân. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   5 p husc 01/03/2019 164 1

 • Đặc trưng của tập lồi và các bài toán liên quan

  Đặc trưng của tập lồi và các bài toán liên quan

  Chương 1: Tập lồi - các kết quả cơ bản. Chương 2: Sự tồn tại tập lồi không bị chặn với nón lùi xa suy biến. Chương 3: Mở rộng định lý tách, các nhận xét và ví dụ. Chương 4: Đặc trưng của tập có tính tách mạnh. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   5 p husc 01/03/2019 160 1

 • Một số tính chất của hàm phân tán và ứng dụng

  Một số tính chất của hàm phân tán và ứng dụng

  Trình bày một số tính chất của hàm phân tán của tổng các biến ngẫu nhiên độc lập. Nêu ứng dụng của nó trong việc chứng minh một định lý dạng luật số lớn. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   5 p husc 01/03/2019 126 1

 • Các đặc trưng của hàm véctor lồi và tối ưu hóa

  Các đặc trưng của hàm véctor lồi và tối ưu hóa

  Thiết lập các đặc trưng cấp một của hàm véctơ lồi thông qua đạo hàm theo hướng và vi phân; thiết lập các đặc trưng cấp hai của hàm véctơ lồi thông qua vi phân cấp hai; thiết lập các điều kiện cần / đủ cho nghiệm hữu hiệu của bài toán tối ưu véctơ lồi không có ràng buộc và có ràng buộc. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:...

   5 p husc 19/02/2016 201 1

 • Nghiên cứu độ phức tạp tính toán của một số bài toán tổ hợp trong mô hình dữ liệu quan hệ bằng siêu đồ thị và họ trù mật

  Nghiên cứu độ phức tạp tính toán của một số bài toán tổ hợp trong mô hình dữ liệu quan hệ bằng siêu đồ thị và họ trù mật

  Gồm 2 chương: 1. Tổng quan (Trình bày những khái niệm cơ bản của lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ; Giới thiệu siêu đồ thị và họ trù mật); 2. Độ phức tạp bài toán suy diễn phụ thuộc và quan hệ Armstrong. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 19/02/2016 192 1

 • Nghiên cứu bài toán bù tuyến tính sử dụng kỹ thuật phân hoạch không gian

  Nghiên cứu bài toán bù tuyến tính sử dụng kỹ thuật phân hoạch không gian

  Nội dung gồm 3 chương: 1. Các khái niệm cơ bản: giới thiệu các khái niệm cơ bản về bài toán bù tuyến tính cùng các kết quả kinh điển, trình bày ý tưởng về hệ vec - tơ phân hoạch không gian; 2. Đặc trưng của hệ phân hoạch: phát biều và minh chứng một đặc trưng của đại số đầy đủ của hệ vec - tơ phân hoạch không gian; 3. Ứng dụng vào bài...

   5 p husc 19/02/2016 198 1

 • Đánh giá tốc độ hội tụ trong các định lý giới hạn của lý thuyết xác suất bằng khoảng cách xác suất

  Đánh giá tốc độ hội tụ trong các định lý giới hạn của lý thuyết xác suất bằng khoảng cách xác suất

  Xây dựng, nghiên cứu và sử dụng phương pháp tiếp cận mới tới lý thuyết các định lý giới hạn của lý thuyết xác suất là phương pháp khoảng cách xác suất trong nghiên cứu các dạng hội tụ ( hội tụ theo xs, hội tụ yếu, hội tụ mạnh, hội tụ theo chuẩn L1) của dãy các biến ngẫu nhiên (hoặc dãy vectơ ngẫu nhiên) độc lập (hoặc phụ thuộc yếu)...

   3 p husc 19/02/2016 265 2

 • Về biểu diễn Modula của nhóm tuyến tính

  Về biểu diễn Modula của nhóm tuyến tính

  Xác định tập đầy đủ các biểu diễn modula bất khả quy của nhóm con parabolic của nhóm tuyến tính tổng quát; xác định tập đầy đủ các biểu diễn modula bất khả quy của nửa nhóm con parabolic của nửa nhóm các ma trận; xác định bậc nhỏ nhất mà một lớp các Mn- biểu diễn bất khả quy xuất hiện như là một nhân tử trong đại số đa thức; xác...

   3 p husc 19/02/2016 202 1

 • Sự tồn tại điểm cân bằng Nash trong trò chơi bất hợp tác suy rộng và các ứng dụng

  Sự tồn tại điểm cân bằng Nash trong trò chơi bất hợp tác suy rộng và các ứng dụng

  Gồm 2 chương: 1. Một số kiến thức chuẩn bị: khái niệm và kết quả liên quan đến các không gian có thứ tự nón; tính liên tục, lồi và tựa lồi của các hàm vectơ; tính liên tục của các ánh xạ đa trị,...; 2. Điểm cân bằng Nash trong trò chơi bất hợp tác suy rộng và các ứng dụng: hai định lý về sự cân bằng Nash trong các trò chơi bất hợp tác suy...

   5 p husc 19/02/2016 214 1

 • Đối đồng đều của nhóm và ứng dụng

  Đối đồng đều của nhóm và ứng dụng

  Gồm 3 chương: 1. Đối đồng đều của các P - nhóm quá đặc biệt; 2. Một số tính chất của H* (G); 3. Đối đồng đều của các nhóm hầu hữu hạn. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   12 p husc 19/02/2016 197 1

 • Nghiệm Minimax của bài toán Cauchy đối với hệ phương trình phi tuyến cấp một

  Nghiệm Minimax của bài toán Cauchy đối với hệ phương trình phi tuyến cấp một

  Nội dung chính gồm 2 chương: 1. Nghiệm minimax của hệ phương trình với Hamiltonnian không thuần nhất dương; 2. Tính chỉnh của nghiệm minimax. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   5 p husc 19/02/2016 208 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số