Một số mô hình hàng đợi với quá trình Poisson không thuần nhất và ứng dụng.

Nghiên cứu một số mô hình hàng đợi và quá trình khách hàng đến là quá trình poisson không thuần nhất. Xây dựng các thuật toán mô phỏng và ước lượng các đại lượng đo lường các mô hình đó.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447