• Giáo dục Singapore giai đoạn 1965 - 2010.

  Giáo dục Singapore giai đoạn 1965 - 2010.

  Làm rõ mục tiêu, các cuộc cải cách, hệ thống giáo dục và hình thức tổ chức quản lý giáo dục của Singapore. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   16 p husc 21/12/2020 80 0

 • Báo chí Nhật Bản ở Huế giai đoạn 1913 - 1935

  Báo chí Nhật Bản ở Huế giai đoạn 1913 - 1935

  Dựng lại bức tranh tổng thể về lịch sử báo chí Huế từ năm 1913 đến 1935. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 21/12/2020 112 0

 • Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc dưới thời thủ tướng SHINZO ABE (2012 - 2017).

  Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc dưới thời thủ tướng SHINZO ABE (2012 - 2017).

  Làm rõ sự phát triển, chuyển biến bên trong, cũng như các tác động bên ngoài của mối quan hệ Nhật Bản và Trung Quốc ở tất cả các lĩnh vực, từ khi thủ tướng SHINZO ABE nắm quyền. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   13 p husc 16/12/2020 61 0

 • Ngoại giao quốc phòng của Việt Nam trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI.

  Ngoại giao quốc phòng của Việt Nam trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI.

  Góp phần làm rõ đường lối, đặc điểm, thành tựu và hạn chế của ngoại giao quốc phòng và công tác đối ngoại quốc phòng của Việt Nam trong thời gian nói trên. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   15 p husc 16/12/2020 59 0

 • Thương nghiệp Nhật Bản thời kỳ TOKUGAWA (1600 - 1868).

  Thương nghiệp Nhật Bản thời kỳ TOKUGAWA (1600 - 1868).

  Trình bày tổng quát sự phát triển thương nghiệp Nhật Bản trong thời kỳ tokugawa (1600 - 1868). Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   15 p husc 16/12/2020 61 0

 • Những nét đặc trung trong văn hóa giao tiếp của người Thái Lan.

  Những nét đặc trung trong văn hóa giao tiếp của người Thái Lan.

  Nghiên cứu toàn diện, hệ thống về văn hóa nói chung và văn hóa giao tiếp nói riêng của người Thái Lan. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   14 p husc 16/12/2020 60 0

 • Hoạt động kinh tế của cộng đồng người Hoa ở một số đô thị miền Trung Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX

  Hoạt động kinh tế của cộng đồng người Hoa ở một số đô thị miền Trung Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX

  Quá trình hòa nhập vào cộng đồng các dân tộc Việt Nam của các tộc người - quá trình hòa nhập vào các địa phương miền Trung của một tộc người thiểu số đặc biệt là người Hoa; Làm cơ sở cho việc tìm hiểu dấu ấn kinh tế - xã hội của tộc người này ở các đô thị miền Trung Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email:...

   8 p husc 13/01/2016 325 10

 • Kinh tế thương nghiệp ở một số tỉnh miền Trung thế kỷ XVIII

  Kinh tế thương nghiệp ở một số tỉnh miền Trung thế kỷ XVIII

  Tìm hiểu tình hình kinh tế thương nghiệp của một số tỉnh miền Trung thế kỷ 18. Sự phát triển nội, ngoại thương trong vùng dưới tác động của các chính sách của chính quyền; đánh giá vai trò của kinh tế thương nghiệp các tỉnh trong khu vực vào thế kỷ 18. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 –...

   10 p husc 13/01/2016 277 3

 • Các cuộc cải cách ở Nhật Bản, Xiêm và Trung Quốc cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX - Một số vấn đề đối sánh

  Các cuộc cải cách ở Nhật Bản, Xiêm và Trung Quốc cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX - Một số vấn đề đối sánh

  Nghiên cứu phân định mực độ thành công và thất bại của các cuộc cải cách ở 3 nước Nhật Bản, Xiêm và Trung Quốc. Làm rõ nguyên nhân thành công và thất bại cũng như tác động của nó đối với sự phát triển đất nước cuãng như kết quả của cuộc đấu tranh bảo toàn chủ quyền độc lập của Nhật Bản, Xiêm và Trung Quốc. Rút ra bài học kinh...

   4 p husc 13/01/2016 292 2

 • Quá trình biến đổi kinh tế, văn hóa - xã hội tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1986 - 2006

  Quá trình biến đổi kinh tế, văn hóa - xã hội tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1986 - 2006

  Phân tích những biến đổi của các ngành kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh Quảng Trị. Đưa ra một số đề xuất, kiến nghị về chiến lược phát triển bền vững của tỉnh Quảng trị trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   8 p husc 13/01/2016 262 1

 • Hệ thống công trình phòng thủ các tỉnh miền Trung dưới triều Nguyễn (1802 - 1885)

  Hệ thống công trình phòng thủ các tỉnh miền Trung dưới triều Nguyễn (1802 - 1885)

  Đề tài làm rõ đặc trưng của vùng đất, vị thế phòng thủ, cách nhìn nhận các Vua triều Nguyễn trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ ở các tỉnh Miền Trung đối với Kinh đô Huế; Quá trình xây dựng hệ thống phòng thủ cửa biển, bảo vệ vùng đảo, xây dựng các đồn lũy, căn cứ quân sự ở vùng núi các tỉnh Miền Trung của Triều Nguyễn từ...

   8 p husc 13/01/2016 250 2

 • Tình hình kinh tế xã hội tại các khu định cư của cư dân trên sông Hương thực trạng và các giải pháp phát triển bền vững

  Tình hình kinh tế xã hội tại các khu định cư của cư dân trên sông Hương thực trạng và các giải pháp phát triển bền vững

  Gồm 3 chương: 1. Vài nét về cư dân trên sông Hương và chính sách định cư dân; 2. Thực trạng đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng cư dân tại các khu định cư; 3. Các giải pháp phát triển bền vững về kinh tế - xã hội tại các khu định cư. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   5 p husc 13/01/2016 302 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số