• Lực lượng lao động nông nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế hiện nay thực trạng và giải pháp

  Lực lượng lao động nông nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế hiện nay thực trạng và giải pháp

  Làm rõ vai trò của người lao động nông nghiệp nông thôn trong mối quan hệ với tư liệu sản xuất, cũng như quan hệ sản xuất; vai trò quyết định của người lao động trong sản xuất , quản lý sản xuất từ đó quyết định đến năng suất, chất lượng hiệu quả; lý gải thực trạng và những nhân tố tác động đến lực lượng lao động nông thôn Thừa...

   6 p husc 19/02/2016 330 1

 • Vấn đề sở hữu đất đai ở Việt Nam hiện nay

  Vấn đề sở hữu đất đai ở Việt Nam hiện nay

  Làm rõ khái niệm về sở hữu đất đai, thực trạng của sở hữu đất đai ở Việt Nam, những yêu cầu thực tiễn, những nguyên tắc và giải pháp nhằm xác lập, bảo đảm sở hữu xã hội đối với đất đai ở Việt Nam hiện nay trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email:...

   8 p husc 20/01/2016 167 1

 • Xây dựng đội ngũ tri thức ở các huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Xây dựng đội ngũ tri thức ở các huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Những quan điểm lý luận về trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Thực trạng và giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ trí thức ở các huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xu hướng hội nhập quốc tế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT:...

   7 p husc 20/01/2016 191 1

 • Phật giáo Huế với đời sống tinh thần con người Huế

  Phật giáo Huế với đời sống tinh thần con người Huế

  Lược khảo quá trình du nhập và phát triển của đạo Phật tại Huế; Phân tích và kết luận những giá trị tác động của tư tưởng Phật giáo trong đời sống xã hội Huế. Chỉ ra những cơ sở của sự tác động ấy; Rút ra những kết luận, những kiến nghị và các giải pháp về chính sách tôn giáo nói chung, chính sách đối với Phật giáo nói riêng phù...

   10 p husc 20/01/2016 240 2

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp dùng người

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp dùng người

  Đề tài giải quyết vấn đề lý luận về phương pháp dùng người trong tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng một cách có hiệu quả vào thực tiễn sử dụng nguồn lực con người ở Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 20/01/2016 218 1

 • Phát huy giá trị truyền thống dân tộc trong việc xây dựng gia đình văn hóa ở thành phố Huế hiện nay

  Phát huy giá trị truyền thống dân tộc trong việc xây dựng gia đình văn hóa ở thành phố Huế hiện nay

  Làm rõ khái niệm: Truyền thống, giá trị truyền thống, giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam, gia đình, gia đình văn hóa, chuẩn mực gia đình văn hóa; thực trạng của giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam hiện nay trong sự vận động và phát triển của xã hội. Mối quan hệ giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại; chứng minh sự tác động...

   7 p husc 20/01/2016 205 1

 • Phép biện chứng duy vật với quá trình đổi mới quan niệm của Đảng cộng sản Việt Nam về CNXH

  Phép biện chứng duy vật với quá trình đổi mới quan niệm của Đảng cộng sản Việt Nam về CNXH

  Phân tích thực chất của phép biện chứng duy vật; Làm rõ quan niệm của Mác, Ăngghen và Lê nin về chủ nghĩa xã hội; Phân tích vai trò phương pháp luận của phép biện chứng duy vật đối với tiến trình đổi mới quan niệm của Đảng về chủ nghĩa xã hội. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054...

   9 p husc 20/01/2016 293 1

 • Đội ngũ công nhân công nghiệp Thừa Thiên Huế giai đoạn 1996 - 2003: Thực trạng và giải pháp

  Đội ngũ công nhân công nghiệp Thừa Thiên Huế giai đoạn 1996 - 2003: Thực trạng và giải pháp

  Vai trò của giai cấp công nhân hiện đại và vai trò của đội ngũ công nhân Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay; Thực trạng của đội ngũ công nhân công nghiệp Thừa Thiên Huế từ 1996 - 2003, đánh giá mặt mạnh, mặt hạn chế và nguyên nhân của nó; Đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu để xây dựng đội ngũ công nhân công nghiệp Thừa Thiên...

   3 p husc 19/01/2016 285 2

 • Tương quan giữa quá trình dân tộc và quá trình chính trị ở Việt Nam, nhìn từ góc độ triết học

  Tương quan giữa quá trình dân tộc và quá trình chính trị ở Việt Nam, nhìn từ góc độ triết học

  Phân tích các khái niệm chung, một số nét chủ yếu của "quá trình dân tộc" và "quá trình chính trị" ở Việt Nam. Phân tích các yếu tố phổ biến của sự tác động qua lại giữa quá trình dân tộc và quá trình chính trị ở Việt Nam, một số nhận định. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 19/01/2016 224 1

 • Hồ Chí Minh với một số tôn giáo ở Việt Nam

  Hồ Chí Minh với một số tôn giáo ở Việt Nam

  Khái quát rút ra những kết luận khoa học về tư tưởng của Hồ Chí Minh đối với tôn giáo và với một số các tôn giáo ở Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 19/01/2016 215 1

 • Phát triển đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

  Phát triển đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

  Phân tích, đánh giá thực trạng FDI ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong hơn 15 năm qua. Đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút FDI vào tỉnh Thừa Thiên Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   5 p husc 19/01/2016 245 1

 • Sinh viên Huế với vấn đề tín ngưỡng và mê tín

  Sinh viên Huế với vấn đề tín ngưỡng và mê tín

  Khảo cứu rút ra những kết luận khoa học về thực trạng của sinh viên Huế với tín ngưỡng và mê tín. Đề xuất phương pháp, biện pháp giáo dục, khắc phục những tệ nạn mê tín hủ tục trong sinh viên Huế, hướng dẫn, định hướng tốt cho đời sống tâm linh của sinh viên Huế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ...

   7 p husc 19/01/2016 175 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số