• Tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986 – 2014 từ góc nhìn phê bình sinh thái

  Tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986 – 2014 từ góc nhìn phê bình sinh thái

  Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu. Chương 2: Một cái nhìn hậu/ giải cấu trúc về phê bình sinh thái trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986 - 2014. Chương 3: Định giá chuẩn tắc đạo đức sinh thái từ hệ thống nhân vật. Chương 4: Phục hƣng tinh thần sinh thái từ quyền lực văn hóa. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   9 p husc 04/01/2019 309 1

 • Thi pháp thơ Lý Bạch một số phương diện chủ yếu

  Thi pháp thơ Lý Bạch một số phương diện chủ yếu

  Nghiên cứu một số phương diện chủ yếu trong hệ thống thi pháp thơ Lý Bạch. Khẳng định nét chung - cái riêng của Lý Bạch trong quan niệm thơ ca, quan niệm về con người...; thời gian nghệ thuật - không gian nghệ thuật, phương thức xây dựng hình tượng, tư duy thể loại và ngôn ngữ trong thơ Lý Bạch. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ...

   16 p husc 11/05/2015 307 4

 • Biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam.

  Biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam.

  Cấu trúc trần thuật của dạng truyện kể dân gian có sử dụng biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   10 p husc 07/06/2017 299 2

 • Tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ gốc nhìn phân tích học.

  Tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ gốc nhìn phân tích học.

  Tổng quan tình hình nghiên cứu tiểu thuyết Việt Nam, và sự ảnh hưởng phân tâm học trong tiểu thuyết Việt Nam về Phương thức biểu hiện của tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn phân tâm học. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   10 p husc 24/02/2017 274 2

 • Truyện nôm bác học từ góc nhìn cô mẫu.

  Truyện nôm bác học từ góc nhìn cô mẫu.

  Mô tả ngắn về lí thuyết tâm lí các chiều sâu và tập trung vào cách hiểu, cách nhận diện cổ mẫu, những đặc trưng của nó, và tìm hiểu cội nguồn văn hóa truyện Nôm nói chung và truyện Nôm bác học nói riêng, từ những biểu trưng nghệ thuật đến không gian sống trải của chính những chủ thể sáng tạo: các nhà nho. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   18 p husc 07/06/2017 263 2

 • Thế giới nghệ thuật Chế Lan Viên

  Thế giới nghệ thuật Chế Lan Viên

  Nghiên cứu quan niệm về nghệ thuật của Chế Lan Viên; tính triết lý trong thơ Chế Lan Viên; không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật và phương thức biểu hiện. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   15 p husc 11/05/2015 242 2

 • Những đặc trưng của hò Trị Thiên

  Những đặc trưng của hò Trị Thiên

  Tìm hiểu Bối cảnh địa lý, lịch sử văn hóa vùng; đặc trưng loại hình văn hóa Trị Thiên; đặc trưng về nội dung, nghệ thuật của hò Trị Thiên thông qua các làn điệu, lời ca, diễn xướng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   3 p husc 11/05/2015 241 1

 • Đặc điểm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975).

  Đặc điểm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975).

  Tập trung vào các phương diện thuộc về nghệ thuật, thủ pháp, thi pháp của tùy bút ở đô thị miền Nam. Một số yếu tố như kết cấu, dung lượng, ngôn ngữ và giọng điệu của thể loại tùy bút sẽ được khảo sát một cách chi tiết. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   8 p husc 07/06/2017 240 1

 • Nghệ thuật hậu hiện đại trong tiểu thuyết Gabriel García Márquez

   Nghệ thuật hậu hiện đại trong tiểu thuyết Gabriel García Márquez

  Luận án lấy đối tượng nghiên cứu đầu tiên là lý thuyết hậu hiện đại, từ các nhà triết học lập thuyết cho đến các nhà lý luận văn học. Đối tượng nghiên cứu thứ hai là hệ thống tiểu thuyết của Gabriel García Márquez. Hai đối tượng này có mối liên hệ biện chứng hữu cơ với nhau, cái này làm rõ cái...

   8 p husc 01/11/2018 213 1

 • Biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam

  Biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam

  Thông qua hoạt động điền dã, khảo sát văn bản văn học, tác giả đã hệ thống lại, phân tích các lớp nghĩa của đá để cho thấy sự biến thiên của biểu tượng đá trong truyền thuyết. Đặt biểu tượng đá và nhân vật truyền thuyết trong trường so sánh nhằm đánh giá vai trò của biểu tượng đá trong quá trình khám...

   10 p husc 03/01/2019 211 2

 • Truyện trinh thám Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XX - từ đặc trưng thể loại

  Truyện trinh thám Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XX - từ đặc trưng thể loại

  Nghiên cứu truyện trinh thám Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XX gồm các thể loại: Truyện trinh thám kỳ án; Truyện trinh thám suy luận; Truyện trinh thám mang màu sắc ái tình - hành động - võ hiệp. Nhận diện một cách đầy đủ, hệ thống, diện mạo truyện trinh thám Việt Nam. Mô tả, trình bày đầy đủ quá trình hình...

   7 p husc 01/11/2018 209 1

 • Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010

  Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010

  Luận án đưa ra những kiến giải có tính thực tiễn nghiên cứu để khái quát một số khái niệm thuộc đặc trưng thể loại hồi ký văn học. Tái hiện loại diện mạo và chỉ ra sự vận động, phát triển của bộ phận hồi ký văn học Việt Nam năm 1975 đến 2010. Trên cơ sở đã nghiên cứu, luận án hướng tới những...

   8 p husc 01/11/2018 200 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số