Tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986 – 2014 từ góc nhìn phê bình sinh thái

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu. Chương 2: Một cái nhìn hậu/ giải cấu trúc về phê bình sinh thái trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986 - 2014. Chương 3: Định giá chuẩn tắc đạo đức sinh thái từ hệ thống nhân vật. Chương 4: Phục hƣng tinh thần sinh thái từ quyền lực văn hóa.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447