• Ngôn ngữ giới trẻ qua phương tiện truyền thông

  Ngôn ngữ giới trẻ qua phương tiện truyền thông

  Chương 1:Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận Tổng quan trình bày tình hình nghiên cứu BTNNGT trên thế giới và ở Việt Nam. Chương 2: Đặc điểm ngôn ngữ giới trẻ từ bình diện cấu trúc. Chương 3: Đặc điểm ngôn ngữ giới trẻ từ bình diện giao tiếp xã hội. Chương 4: Thái độ ngôn ngữ của xã hội đối với sự lựa chọn ngôn ngữ của...

   15 p husc 03/01/2019 362 1

 • Phân công lao động theo giới trong cộng đồng dân tộc Bru - Vân Kiều (Nghiên cứu trường hợp ở hai xã Hướng Hiệp và Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị)

  Phân công lao động theo giới trong cộng đồng dân tộc Bru - Vân Kiều (Nghiên cứu trường hợp ở hai xã Hướng Hiệp và Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị)

  Phân tích thực trạng phân công lao động theo giới của cộng đồng Bru - Vân Kiều trong sản xuất, tái sản xuất và công việc cộng đồng. Xem xét sự tác động của một số yếu tố kinh tế và văn hoá đến sự phân công lao động theo giới trong cộng đồng Bru - Vân Kiều. Xác định vị thế xã hội của phụ nữ và nam giới trong gia đình và trong cộng...

   19 p husc 11/05/2015 340 4

 • Quá trình phát triển kinh tế của Thái Lan (1982 - 2006)

  Quá trình phát triển kinh tế của Thái Lan (1982 - 2006)

  Trình bày một số vấn đề về quá trình phát triển kinh tế Thái Lan, chiến lược phát triển kinh tế trong các giai đoạn từ 1982 - 2006, những chỉ số về kinh tế, những nguyên nhân của sự phát triển kinh tế, những nhân tố tác động đến sự phát triển kinh tế và những tồn tại của quá trình phát triển kinh tế; bài học kinh nghiệm từ sự phát triển...

   19 p husc 05/05/2015 317 1

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của một số elicitor lên khả năng tích lũy solasodine ở tế bào in vitro của cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance).

  Nghiên cứu ảnh hưởng của một số elicitor lên khả năng tích lũy solasodine ở tế bào in vitro của cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance).

  Ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất hoạt chất sinh học dùng làm dược liệu bằng nuôi cấy tế bào thực vật, góp phần vào việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   7 p husc 07/06/2017 313 2

 • Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn

  Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn

  Bối cảnh lịch sử của công cuộc mở đất miền Tây Nam bộ thời Chúa Nguyễn. Nghiên cứu bước đầu khai phá miền Tây Nam bộ thời Chúa Nguyễn và quá trình mở đất trấn Hà Tiên và dinh Long Hồ dưới thời Chúa Nguyễn; Phương thức tiến hành và hệ quả của công cuộc mở đất Tây Nam bộ thời Chúa Nguyễn. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa...

   17 p husc 05/05/2015 313 3

 • Tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986 – 2014 từ góc nhìn phê bình sinh thái

  Tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986 – 2014 từ góc nhìn phê bình sinh thái

  Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu. Chương 2: Một cái nhìn hậu/ giải cấu trúc về phê bình sinh thái trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986 - 2014. Chương 3: Định giá chuẩn tắc đạo đức sinh thái từ hệ thống nhân vật. Chương 4: Phục hƣng tinh thần sinh thái từ quyền lực văn hóa. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   9 p husc 04/01/2019 309 1

 • Thi pháp thơ Lý Bạch một số phương diện chủ yếu

  Thi pháp thơ Lý Bạch một số phương diện chủ yếu

  Nghiên cứu một số phương diện chủ yếu trong hệ thống thi pháp thơ Lý Bạch. Khẳng định nét chung - cái riêng của Lý Bạch trong quan niệm thơ ca, quan niệm về con người...; thời gian nghệ thuật - không gian nghệ thuật, phương thức xây dựng hình tượng, tư duy thể loại và ngôn ngữ trong thơ Lý Bạch. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ...

   16 p husc 11/05/2015 307 4

 • Biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam.

  Biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam.

  Cấu trúc trần thuật của dạng truyện kể dân gian có sử dụng biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   10 p husc 07/06/2017 299 2

 • Luận án Tiến sĩ Triết học: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học kỹ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

  Luận án Tiến sĩ Triết học: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học kỹ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

  Mục đích nghiên cứu: Luận chứng những vấn đề lý luận và thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao về KHKT trong QĐNDVN; đề xuất các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao về KHKT trong QĐNDVN hiện nay.

   220 p husc 24/06/2016 297 7

 • Đặc điểm ngôn ngữ của từ ngữ xưng hô trong phật giáo Việt Nam.

  Đặc điểm ngôn ngữ của từ ngữ xưng hô trong phật giáo Việt Nam.

  Nghiên cứu lớp từ xưng hô trong Phật Giáo. Phân tích miêu tả, lý giải những đặc điểm về ngữ pháp, ngữ nghĩa, phạm vi sử dụng và sắc thái biểu cảm; Khảo sát thống kê được những danh từ thân tộc trong lớp từ xưng hô trong Phật Giáo chịu ảnh hưởng; Nêu đặc trưng văn hóa trong giao tiếp Phật Giáo. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   12 p husc 07/06/2017 289 2

 • Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỷ XII - XVIII

  Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỷ XII - XVIII

  Nghiên cứu bối cảnh lịch sử, sự ra đời của phố cảng Thuận Quảng về mặt tự nhiên - xã hội - lịch sử dưới thời các Chúa Nguyễn và Tây Sơn; Phố cảng Hội An, quá trình hình thành, hoạt động kinh tế thương nghiệp ở Hội An và sự suy thoái của Hội an do tác động của thương nghiệp; Cửa Kẻ thử và phố cảng Nước mặn của phủ Quy Nhơn trong...

   9 p husc 05/05/2015 285 4

 • Tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ gốc nhìn phân tích học.

  Tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ gốc nhìn phân tích học.

  Tổng quan tình hình nghiên cứu tiểu thuyết Việt Nam, và sự ảnh hưởng phân tâm học trong tiểu thuyết Việt Nam về Phương thức biểu hiện của tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn phân tâm học. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   10 p husc 24/02/2017 274 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số