• Tìm hiểu một số lớp phụ thuộc Boole trong cơ sở dữ liệu quan hệ

  Tìm hiểu một số lớp phụ thuộc Boole trong cơ sở dữ liệu quan hệ

  Trình bày chi tiết một số lớp phụ thuộc Boole và các ví dụ cụ thể để minh họa. Nghiên cứu mối quan hệ giữa ánh xạ đóng với các lớp phụ thuộc Boole và vận dụng khái niệm ánh xạ đóng này để mô tả các khái niệm liên quan đến các lớp phụ thuộc Boole

   3 p husc 13/03/2015 16 1

 • Phân lớp và dự đoán trong khai phá dữ liệu

  Phân lớp và dự đoán trong khai phá dữ liệu

  Nghiên cứu vấn đề phân lớp và dự đoán trong khai phá dữ liệu để cung cấp những mô hình dữ liệu biểu diễn tri thức được suy ra từ dữ liệu đã lưu trữ, từ đó góp phần vào việc dự đoán các kết luận lôgic (tri thức được khám phá) đối với dữ liệu chưa gặp trong lịch sử (dữ liệu tương lai)

   3 p husc 13/03/2015 16 1

 • Xử lý lớp các cây truy vấn trái và phải trong cơ sở dữ liệu song song

  Xử lý lớp các cây truy vấn trái và phải trong cơ sở dữ liệu song song

  Nghiên cứu kiến trúc của hệ thống máy tính song song và cơ sở dữ liệu song song; xử lý tối ưu hóa truy vấn song song; một số thuật toán tối ưu cho lớp các cây truy vấn trái và phải

   3 p husc 13/03/2015 24 1

 • Biểu diễn tri thức bằng logic vị từ và phương pháp xử lý tương ứng

  Biểu diễn tri thức bằng logic vị từ và phương pháp xử lý tương ứng

  Trình bày cú pháp và những cách tiếp cận khác nhau về ngữ nghĩa của chương trình logic nói chung và datalog nói riêng, đặc biệt là ngữ nghĩa điểm cố định. Trình bày kiến trúc SIMD, MIMD và những nguyên tắc để thiết kế thuật toán song song; phương pháp xử lý bao đóng bắc cầu bằng những thuật toán song song đồ...

   2 p husc 13/03/2015 41 1

 • Lý thuyết kết nối trong mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

  Lý thuyết kết nối trong mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

  Nghiên cứu tổng quan về mô hình quan hệ; các phụ thuộc dữ liệu; phép nối trong mô hình quan hệ

   3 p husc 13/03/2015 85 1

 • Trích chọn thuộc tính và mã hóa ảnh

  Trích chọn thuộc tính và mã hóa ảnh

  Nghiên cứu tín hiệu và hệ thống xử lý ảnh số; trích chọn thuộc tính và phân tích các thuộc tính chủ yếu như không gian, biến đổi, sườn, biên, phương pháp phát hiện, tách chúng...; các phương pháp mã hóa như biểu diễn đường biên đối tượng, biểu diễn vùng, với mục đích tìm ra phương pháp lưu trữ ảnh khoa...

   2 p husc 13/03/2015 25 1

 • Xây dựng ứng dụng cơ sở dữ liệu hướng đối tượng với objectstore

  Xây dựng ứng dụng cơ sở dữ liệu hướng đối tượng với objectstore

  Tổng quan về cơ sở dữ liệu hướng đối tượng; xây dựng ứng dụng cơ sở dữ liệu hướng đối tượng với objectstore

   3 p husc 13/03/2015 21 2

 • Đánh giá tính hiệu quả của một số thuật toán phân nhóm trong cơ sở dữ liệu không gian

  Đánh giá tính hiệu quả của một số thuật toán phân nhóm trong cơ sở dữ liệu không gian

  Tìm hiểu lớp thuật toán phân cụm cơ bản dựa trên mật độ dữ liệu không gian. Nghiên cứu và đưa ra một số đánh giá về tính hiệu quả của một số thuật toán phân cụm đó trên dữ liệu không gian, tập trung vào tính chất phân bố không đồng đều của các đối tượng dữ liệu trong các nhóm (cụm) khác nhau

   3 p husc 13/03/2015 9 1

 • Chuyển đổi phương thức cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thành chương trình con cơ sở dữ liệu quan hệ

  Chuyển đổi phương thức cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thành chương trình con cơ sở dữ liệu quan hệ

  Giới thiệu tổng quan về mô hình dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn hướng đối tượng, chuyển đổi truy vấn hướng đối tượng thành truy vấn quan hệ, phương thức OODB thành chương trình con RDB

   3 p husc 13/03/2015 17 1

 • Bài toán RWA (Routing and wavelength assignment - định tuyến và tham chiếu giữa kết nối IP và bước sóng) trong optical DWDM network

  Bài toán RWA (Routing and wavelength assignment - định tuyến và tham chiếu giữa kết nối IP và bước sóng) trong optical DWDM network

  Giới thiệu tổng quan về mạng quang và mạng quang ghép kênh bước sóng; giới thiệu hoạch định và định nghĩa bài toán RWA; trình bày các phương pháp giải quyết bài toán RWA; đồng thời đưa ra một giải thuật dạng gợi ý nhằm giải quyết bài toán SLE trong điều kiện ràng buộc tính liên tục của bước sóng

   3 p husc 13/03/2015 52 2

 • Tìm hiểu khả năng tương tác giữa các thư viện số

  Tìm hiểu khả năng tương tác giữa các thư viện số

  Tổng quan về thư viện số; mô hình khái niệm của hệ thống tương tác giữa các thư viện số; cài đặt và thử nghiệm hệ thống tương tác giữa các thư viện số.

   6 p husc 13/03/2015 10 1

 • Nghiên cứu các cấu trúc đại số trong lý thuyết ôtômat

  Nghiên cứu các cấu trúc đại số trong lý thuyết ôtômat

  Tìm hiểu những khái niệm cơ bản về lý thuyết ôtômat thuần túy. Xây dựng và phân rã ôtômat; ôtômat tuyến tính. Nghiên cứu các cấu trúc đại số liên quan đến khái niệm ôtômat và tầm quan trọng khi thực hiện trên khung đại số ôtômat và cơ sở dữ liệu thực

   4 p husc 13/03/2015 103 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số