• Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Sb đến một số tính chất vật lý của gốm áp điện mềm trên cơ sở PZT pha tạp phức hợp

  Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Sb đến một số tính chất vật lý của gốm áp điện mềm trên cơ sở PZT pha tạp phức hợp

  Lịch sử phát triển của vật liệu áp điện; Phân tích, đánh giá những công trình nghiên cứu có liên quan và những kết quả mới về hệ vật liệu gốm áp điện mềm trên nền PZT; Tính chất điện môi và khối lượng riêng; Tính chất sắt điện, áp điện; Cấu trúc và vi cấu trúc. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   14 p husc 17/03/2022 24 0

 • Xây dựng phép đo xác định giá trị hằng số planck bằng laser bán dẫn

  Xây dựng phép đo xác định giá trị hằng số planck bằng laser bán dẫn

  Sự xuất hiện, vai trò ý nghĩa của hằng số planck; Chất bán dẫn và tiếp xúc p-n; Phương pháp xác định hằng số planck dựa trên đường đặc trưng vôn - ampe của laser bán dẫn; Thiết kế, xây dựng hệ đo đặc trưng vôn - ampe của laser bán dẫn; Kết quả đo phổ bức xạ của các laser. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   12 p husc 17/03/2022 18 1

 • Xây dựng phép đo xác định hằng số Planck sử dụng đèn led

  Xây dựng phép đo xác định hằng số Planck sử dụng đèn led

  Lớp tiếp xúc P-N; Hằng số planck; Thiết kế, xây dựng hệ thiết bị đo đặc trưng VÔLT-AMPERE của DIODE phát quang; Kết quả đo phổ bức xạ của các đèn led; Xác định giá trị hằng số planck bằng thực nghiệm đo đặc trưng V-A của đèn led. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 -...

   14 p husc 17/03/2022 17 0

 • Chế tạo và khảo sát phổ phát quang của thủy tinh phốt phát pha tạp europium và dysprosium kích thích bằng bức xạ màu tím.

  Chế tạo và khảo sát phổ phát quang của thủy tinh phốt phát pha tạp europium và dysprosium kích thích bằng bức xạ màu tím.

  Hiện tượng phát quang và vật liệu phát quang; Lý thuyết về vật liệu thủy tinh phát quang; Đặc trưng của các nguyên tố đất hiếm; Các phương pháp chế tạo thủy tinh phát quang; Phốt phát quang của đèn led phát bức xạ màu tím; Đặc trưng quang phổ của vật liệu PCZE. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   12 p husc 17/03/2022 14 0

 • Xây dựng hệ đo khảo sát hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc

  Xây dựng hệ đo khảo sát hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc

  Cơ sở lý thuyết của quang học sóng; Hiện tượng giao thoa ánh sáng; Chương trình giao thoa ánh sáng ở trung học phổ thông; Thiết kế, xây dựng hệ đo sự phân bố cường độ hệ vân giao thoa qua khe Young; Kết qua đo đạc trên hệ đo xây dựng được. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440...

   12 p husc 17/03/2022 14 0

 • Xây dựng hệ đo khảo sát hiện tượng nhiễm xạ ánh sáng đơn sắc qua khe hẹp

  Xây dựng hệ đo khảo sát hiện tượng nhiễm xạ ánh sáng đơn sắc qua khe hẹp

  Hiện tượng nhiễu xạ sóng; Lý thuyết về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng; Thực trạng việc dạy và học phần nhiễu xạ ánh sáng ở nhà trường trung học phổ thông; Thiết kế, xây dựng hệ đo sự phân bố cường độ hệ vân nhiễu xạ qua khe hẹp, Kết quả đo đạc trên hệ đo xây dựng được. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   12 p husc 17/03/2022 15 0

 • Chế tạo và khảo sát đặc trưng quang phổ của Sr2Al2Sio7:Eu, RE3+

  Chế tạo và khảo sát đặc trưng quang phổ của Sr2Al2Sio7:Eu, RE3+

  Hiện tượng phát quang; Hiện tượng lâm quang; Tọa độ cấu hình; Phát quang của các nguyên tố đất hiếm; Phương pháp phản ứng pha rắn; Các phép đo. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   11 p husc 17/03/2022 14 0

 • Ảnh hưởng của nồng độ europium đến đặc trưng quang phổ Ca2Al2SiO7

  Ảnh hưởng của nồng độ europium đến đặc trưng quang phổ Ca2Al2SiO7

  Hiện tượng phát quang; Phát quang các nguyên tố đất hiếm; Hiện tượng dập tắt cường độ phát quang do nồng độ pha tạp; Phương pháp phản ứng pha rắn; Các phép đo. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   11 p husc 17/03/2022 12 0

 • Cấu trúc và tính chất quang, điện của vật liệu gốm đa thành phần trên cơ sở KNN pha tạp

  Cấu trúc và tính chất quang, điện của vật liệu gốm đa thành phần trên cơ sở KNN pha tạp

  Tổng quan các nghiên cứu về hệ gốm không chì trên cơ sở KNN; Chế tạo mẫu và nghiên cứu ảnh hưởng của SZN đến cấu trúc, vi cấu trúc của hệ gốm KNN-xSZN; Nghiên cứu một số tính chất quang, điện và hệ gốm KNN-xSZN. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   11 p husc 17/03/2022 12 0

 • Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của BaTiO3 nano pha tạp ION Eu3+

  Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của BaTiO3 nano pha tạp ION Eu3+

  Tính chất quang của vật liệu mạng nền sắt điện, điện áp; Tính chất quang của một số vật liệu nền titanat; Thực nghiệm chế tạo; Các phép đo thực nghiệm; Khảo sát cấu trúc; Đặc trưng phát quang. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   13 p husc 17/03/2022 14 0

 • Tổng hợp và nghiên cứu khả năng diệt khuẩn của vật liệu quang xúc tác nano TiO2 pha tạp

  Tổng hợp và nghiên cứu khả năng diệt khuẩn của vật liệu quang xúc tác nano TiO2 pha tạp

  Vật liệu TiO2; Các dạng biến thế của TiO2; Công nghệ chế tạo vật liệu nano TiO2; Ứng dụng vật liệu TiO2 và TiO2 pha tạp để diệt khuẩn; Hóa chất ứng dụng thí nghiệm; Nghiên cứu tính chất quang xúc tác diệt khuẩn của vật liệu nano TiO2 pha tạp bạc. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT:...

   49 p husc 17/03/2022 13 0

 • Chế tạo và khảo sát đặc trưng phát quang Ca2Al2SiO7: RE3+

  Chế tạo và khảo sát đặc trưng phát quang Ca2Al2SiO7: RE3+

  Phát quang các nguyên tố đất hiếm; Hiện tượng dập tắt cường độ phát quang nồng độ pha tạp; Phương pháp phản ứng pha rắn; Chế tạo vật liệu phát quang Ca2Al2SiO7 pha tạp RE3+ bằng phương pháp phản ứng pha rắn; Đặc trưng quang phổ của vật liệu phát quangCa2Al2SiO7. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   11 p husc 17/03/2022 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số