• Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất cung cấp cho người học những kiến thức như: Biến ngẫu nhiên; Phân loại biến ngẫu nhiên; Hàm phân phối xác suất; Bảng phân phối xác suất; Các tham số đặc trưng; Hàm mật độ xác suất; Một số phân phối xác suất thông dụng; Phân phối nhị thức (Binomial...

   33 p husc 29/09/2021 22 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 Biến ngẫu nhiên nhiều chiều cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ sở; Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc; Kỳ vọng và phương sai của các thành phần; Hiệp phương sai và hệ số tương quan; Hàm của một biến ngẫu nhiên;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p husc 29/09/2021 16 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 Thống kê - Ước lượng tham số cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số lý do không thể khảo sát toàn bộ tổng thể; Biểu diễn dữ liệu; Mẫu ngẫu nhiên; Các đặc trưng mẫu; Tính tham số đặc trưng mẫu-máy CASIO FX570 ES; Xác định ước lượng điểm; Ước lượng khoảng cho kỳ vọng;...Mời các bạn...

   17 p husc 29/09/2021 16 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 Kiểm định giả thuyết cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng; Kiểm định cho kỳ vọng - σ2 đã biết; Kiểm định 1 mãu cho kỳ vọng; Kiểm định cho tỷ lệ; Kiểm định giả thuyết cho tỷ lệ; Kiểm định cho phương sai; Kiểm định 2 mẫu cho kỳ vọng;...Mời các bạn cùng...

   17 p husc 29/09/2021 16 0

 • Giáo trình Giải tích hàm nhiều biến

  Giáo trình Giải tích hàm nhiều biến

  Giáo trình Giải tích hàm nhiều biến được biên soạn dành cho sinh viên trong giai đoạn đào tạo cơ bản, gồm 5 chương. Chương 1 và chương 2 giới thiệu các khái niệm cơ bản về giới hạn, liên tục, sự khả vi và vi phân của hàm nhiều biến. Ứng dụng của phép tính vi phân hàm nhiều biến được trình bày trong chương 3. Chương 4 và chương 5 đề cập đến...

   334 p husc 31/08/2021 50 1

 • Giáo trình Phương trình đạo hàm riêng

  Giáo trình Phương trình đạo hàm riêng

  Giáo trình Phương trình đạo hàm riêng nhằm giúp sinh viên bước đầu làm quen với lĩnh vực giải số phương trình đạo hàm riêng, chúng tôi biên soạn phần đọc thêm hướng dẫn sinh viên sử dụng phần mềm Matlab để giải số các phương trình đạo hàm riêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   213 p husc 31/08/2021 32 1

 • Giáo trình Giải tích phức nâng cao (Tài liệu dành cho học viên Cao học ngành Toán)

  Giáo trình Giải tích phức nâng cao (Tài liệu dành cho học viên Cao học ngành Toán)

  Bài giảng Giải tích phức nâng cao chủ yếu được dùng như là tài liệu học tập chính cho học viên Cao học các ngành Toán lý thuyết và Ứng dụng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh. Mục tiêu chính của tài liệu là tập trung vào những kết quả định tính cơ bản nhất của Lý thuyết hàm chỉnh hình mà có thể học viên đã được...

   110 p husc 31/08/2021 34 1

 • Giáo trình Toán ứng dụng

  Giáo trình Toán ứng dụng

  Giáo trình Toán ứng dụng cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất của nó, đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất, mẫu ngẫu nhiên - ước lượng tham số, số gần đúng và sai số, phép nội suy, tính gần đúng đạo hàm và tích phân, giải gần đúng phương trình vi phân.

   201 p husc 31/08/2021 30 1

 • Giáo trình Toán chuyên đề

  Giáo trình Toán chuyên đề

  Giáo trình Toán chuyên đề cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Ma trận - định thức - hệ phương trình tuyến tính, biến cố ngẫu nhiên và xác suất của nó, đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất, mẫu ngẫu nhiên - ước lượng tham số. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   156 p husc 31/08/2021 23 1

 • Bài giảng Giải tích I - Nguyễn Văn Kiên

  Bài giảng Giải tích I - Nguyễn Văn Kiên

  Bài giảng Giải tích I cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới hạn và liên tục của hàm một biến; Đạo hàm và vi phân hàm một biến; Tích phân hàm một biến; Lý thuyết chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p husc 30/08/2021 30 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Quy nạp - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Quy nạp - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Quy nạp cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Nguyên lý quy nạp, quy nạp mạnh, ví dụ chứng minh sai, 15-Puzzle, 8-Puzzle, chuyển hàng, chuyển cột,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p husc 29/07/2021 35 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Phương pháp chứng minh - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Phương pháp chứng minh - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc: Phương pháp chứng minh cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Mệnh đề, tiên đề, và suy luận logic; phương pháp chứng minh; nguyên lý sắp thứ tự tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p husc 29/07/2021 44 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số