• Hỏi - Đáp Xã hội học đại cương: Phần 1

  Hỏi - Đáp Xã hội học đại cương: Phần 1

  Nhằm cung cấp thêm tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo ở các trường đại học, học viện, cao đẳng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản tài liệu Xã hội học đại cương - Các vấn đề hỏi & đáp. Phần 1 của tài liệu gồm các câu hỏi về xã hội học đại cương như: Xã hội học là gì, đối...

   89 p husc 31/12/2019 159 2

 • Hỏi - Đáp Xã hội học đại cương: Phần 2

  Hỏi - Đáp Xã hội học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 của tài liệu Xã hội học đại cương - Các vấn đề hỏi & đáp, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các câu hỏi về xã hội học đại cương như: Nội dung cơ bản của quá trình xã hội hóa và hậu quả của việc phi xã hội hóa, nội dung cơ bản của quá trình xã hội hóa trong xã hội Việt Nam truyền thống và hiện đại, tổ chức...

   120 p husc 31/12/2019 159 2

 • Lịch sử Xã hội học: Phần 1

  Lịch sử Xã hội học: Phần 1

  Xã hội học và lịch sử phát triển: Phần 1 trình bày các nội dung về sự hình thành khoa học xã hội, xã hội học của Comte và Spencer, Mác và xã hội học, Durkheim và sự phát triển xã hội học ở Pháp, xã hội học từ Tonnies đến Weber. Mời các bạn cùng tham khảo.

   129 p husc 31/12/2019 138 2

 • Lịch sử Xã hội học: Phần 2

  Lịch sử Xã hội học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Xã hội học và lịch sử phát triển tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xã hội học từ Pareto đến trường phái Frankfurt, xã hội học Mỹ từ trường phái Chicago đến Harvard, lược sử xã hội học Mác-Lênin, học tập phương pháp và lý luận xã hội học trong bản thảo kinh tế - triết học năm 1844...

   98 p husc 31/12/2019 109 1

 • Hình thái kinh tế - xã hội văn hóa và phát triển: Phần 2

  Hình thái kinh tế - xã hội văn hóa và phát triển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 của tài liệu Hình thái kinh tế - xã hội văn hóa và một số vấn đề về phát triển, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chủ nghĩa xã hội và phát triển, truyền thống lịch sử văn hóa và sự lựa chọn chính trị xã hội, sức mạnh văn hóa dân tộc trong xây dựng và quản lý đất nước, một số giá trị di...

   213 p husc 31/12/2019 124 1

 • Hình thái kinh tế - xã hội văn hóa và phát triển: Phần 1

  Hình thái kinh tế - xã hội văn hóa và phát triển: Phần 1

  Hình thái kinh tế - xã hội văn hóa và một số vấn đề về phát triển: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quan điểm của Mác về phương thức sản xuất - hình thái xã hội và phương thức sản xuất châu Á, vai trò của các đô thị trong các xã hội tiền tư bản và phương thức sản xuất châu Á, xã hội Việt Nam trong phương sản xuất châu Á, bàn về...

   213 p husc 31/12/2019 109 1

 • Xã hội học nghiên cứu về các nhóm tuổi: Những vấn đề cơ bản - Phần 2

  Xã hội học nghiên cứu về các nhóm tuổi: Những vấn đề cơ bản - Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Những vấn đề cơ bản trong xã hội học nghiên cứu về các nhóm tuổi tiếp tục trình bày các nội dung về xã hội học nghiên cứu về người cao tuổi, vị trí và vai trò của người cao tuổi trong gia đình và xã hội, chính sách đối với người cao tuổi, sức khỏe người cao tuổi, các nhu cầu của người cao...

   138 p husc 31/12/2019 142 1

 • Xã hội học nghiên cứu về các nhóm tuổi: Những vấn đề cơ bản - Phần 1

  Xã hội học nghiên cứu về các nhóm tuổi: Những vấn đề cơ bản - Phần 1

  Những vấn đề cơ bản trong xã hội học nghiên cứu về các nhóm tuổi: Phần 1 trình bày các nội dung về nhận thức chung về các nhóm tuổi, cách phân loại các nhóm tuổi, sơ lược lịch sử hình thành và phát triển xã hội học nghiên cứu về các nhóm tuổi, xã hội học nghiên cứu về trẻ em và vị thành niên, xã hội học nghiên cứu về thanh niên. Mời...

   0 p husc 31/12/2019 131 1

 • Xã hội học đại cương: Phần 1

  Xã hội học đại cương: Phần 1

  Tài liệu Đại cương về Xã hội học: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quá trình hình thành và phát triển xã hội học, các trào lưu xã hội học thời kì đầu, cơ sở của xã hội học, đối tượng - chức năng của xã hội học, những vấn lĩnh vực cơ bản của xã hội học, xã hội hóa và sự hình thành cái tôi,... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   205 p husc 31/12/2019 86 2

 • Xã hội học đại cương: Phần 2

  Xã hội học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Đại cương về Xã hội học sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về lí thuyết xã hội học, lí thuyết xã hội học vĩ mô, lí thuyết xung đột, lí thuyết hậu Marxist, lí thuyết tương tác biểu tượng, lí thuyết nữ quyền, lí thuyết xã hội hậu hiện đại và những vấn đề toàn cầu hóa. Mời các bạn cùng...

   348 p husc 31/12/2019 100 2

 • Sai lệch xã hội trong xã hội học của Emile Durkheim: Phần 1

  Sai lệch xã hội trong xã hội học của Emile Durkheim: Phần 1

  Tài liệu Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học với kết cấu nội dung gồm 4 chương, phần 1 được chia sẻ dưới đây trình bày nội dung 2 chương đầu: Tổng quan nghiên cứu đề tài, bối cảnh hình thành quan điểm và cơ sở lý luận về sai lệch xã hội; quan điểm sai lệch xã hội trong tác phẩm phân công lao động trong xã hội (1893) và...

   92 p husc 30/11/2019 122 2

 • Sai lệch xã hội trong xã hội học của Emile Durkheim: Phần 2

  Sai lệch xã hội trong xã hội học của Emile Durkheim: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học tiếp tục gửi tới bạn đọc những nội dung như sau: Chương 3 - Những biến đổi trong quan điểm và đóng góp của E. Durkheim về sai lệch xã hội; chương 4 - Một số nghiên cứu ứng dụng quan điểm của E. Durkheim trong thực tiễn xã hội Việt Nam. Mời các bạn...

   90 p husc 30/11/2019 102 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số