• Triết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ Thừa Thiên Huế

  Triết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu về triết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ ở Thừa Thiên Huế, trên cơ sở đó góp phần làm rõ những vấn đề và giá trị nhân sinh được thể hiện trong ca dao, tục ngữ tỉnh Thừa Thiên Huế. Biện chứng giữa đào tạo và sử dụng đội ngũ tri thức ở Quảng Trị hiện nay Nghiên cứu và vận dụng các nguyên tắc, phương pháp luận của phép...

   8 p husc 04/05/2015 353 1

 • Tìm hiểu một số đặc tính sinh lý - sinh hóa của chủng Saccharomyces cerevisiae phân lập từ bánh men

  Tìm hiểu một số đặc tính sinh lý - sinh hóa của chủng Saccharomyces cerevisiae phân lập từ bánh men

  Nghiên cứu nấm men Saccharomyces cerevisiae được phân lập từ các mẩu bánh men ở Tuyên Hóa, Ba Đồn, Huế và Tp. Hồ Chí Minh để thu được kết quả về: Phân lập và phân loại nấm men; Năng lực lên men và định lượng ethanol; Ảnh hưởng của những yếu tố thời gian nuôi cấy đến sinh trưởng và lên men của nấm men M1 và M2; Ảnh hưởng của nộng độ...

   8 p husc 07/05/2015 349 1

 • Thế giới nghệ thuật thơ Lê Khánh Mai

  Thế giới nghệ thuật thơ Lê Khánh Mai

  Chương 1: Cuộc đời, hành trình sáng tạo và quan niệm nghệ thuật của Lê Khánh Mai. Chương 2: Thế giới nghệ thuật thơ Lê Khánh Mai nhìn từ hình tượng cái tôi trữ tình. Chương 3: Thế giới nghệ thuật thơ Lê Khánh Mai nhìn từ phương thức trữ tình. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   14 p husc 10/01/2019 348 0

 • Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

  Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

  Tìm hiểu tổng quan về nuôi cấy mô và tế bào thực vật; Thiết lập quy trình có khả năng tạo nhanh số lượng lớn cây con đồng đều, sạch bệnh trong thời gian ngắn, làm cơ sở cho việc cung cấp cây giống dược liệu phục vụ nhu cầu mở rộng nguồn cây sâm Ngọc linh. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054...

   7 p husc 27/05/2015 340 2

 • Cảm hứng sử thi trong trường ca Thanh Thảo

  Cảm hứng sử thi trong trường ca Thanh Thảo

  Nghiên cứu, khám phá cảm hứng chủ đạo làm nên giá trị đặc thù của trường ca hiện đại trên cả hai phương diện: nội dung chiêm lĩnh hiện thực và phương thức thể hiện (những vấn đề về thể loại và thành tựu trong trường ca Thanh Thảo; cảm hứng sử thi nhìn từ sự chiếm lĩnh hiện thực cuộc sống và con người - nhìn từ phương thức thể...

   10 p husc 21/04/2015 339 1

 • Quan điểm toàn diện trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Quan điểm toàn diện trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu, làm rõ quan điểm toàn diện trong tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa của quan điểm này đối với quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người trên cơ sở lý luận về quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác - Lênin. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   9 p husc 04/05/2015 339 2

 • Đối chiếu thành ngữ tiếng Lào và tiếng Việt.

  Đối chiếu thành ngữ tiếng Lào và tiếng Việt.

  Khảo sát, thống kê, nghiên cứu, so sánh và đối chiếu 200 thành ngữ trong tiếng Lào và tiếng Việt từ các từ điển thành ngữ và các công trình thành ngữ tiếng Lào và tiếng Việt. Phân tích các đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ trong tiếng Lào và thành ngữ tiếng Việt. Từ đó chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt trên bình diện ngôn ngữ như...

   11 p husc 01/06/2017 339 1

 • Đối chiếu thuật ngữ chỉ thói hư tật xấu trong tiếng Trung và tiếng Việt

  Đối chiếu thuật ngữ chỉ thói hư tật xấu trong tiếng Trung và tiếng Việt

  Tìm hiểu lý luận về thành ngữ trong ngữ học tiếng Trung và tiếng Việt; phân biệt thành ngữ với tục ngữ; nguồn gốc, đặc điểm, đặc trưng của thành ngữ; thành ngữ chỉ thói hư tật xấu. Nghiên cứu, đối chiếu và so sánh thành ngữ chỉ thói hư tật xấu trong tiếng Trung và tiếng Việt; tìm điểm tương đồng và nét dị biệt. Ghi chú: Tài liệu...

   15 p husc 15/04/2015 335 2

 • Đối chiếu đặc điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa của nhóm từ tình cảm tiêu cực trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Đối chiếu đặc điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa của nhóm từ tình cảm tiêu cực trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Nghiên cứu, nhận diện những đặc điểm ngữ pháp của một số từ chỉ tình cảm tiêu cực - xét về góc độ cấu trúc từ, lớp từ, cấu tạo từ, khả năng kết hợp trong các tổ hợp từ tiếng Anh và tiếng Việt; Đối chiếu đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa của nhóm từ chỉ tình cảm tiêu cực trong tiếng Anh và tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   10 p husc 31/03/2015 322 1

 • Nghiên cứu xác định Nitrit và Nitrat bằng phương pháp trắc quang - động học xúc tác

  Nghiên cứu xác định Nitrit và Nitrat bằng phương pháp trắc quang - động học xúc tác

  Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích nitrat, nitrit bằng phương pháp trắc quang động học xúc tác dựa trên khả năng xúc tác của nitrit lên hệ phản ứng Toluidin blue và kali bromat trong môi trường axit sunfuaric. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   6 p husc 08/10/2015 321 2

 • Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây Cà gai leo (Solanum Haninanense Hance) - Một loài thảo dược quý

  Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây Cà gai leo (Solanum Haninanense Hance) - Một loài thảo dược quý

  Nghiên cứu để nhân nhanh in vitro nhằm bảo tồn nguồn gen quý của cây Cà gai leo bằng phương pháp cấy mô tế bào thực vật và bước đầu nghiên cứu một số đặc trưng protein của loài này làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về các dược chất có ý nghĩa dùng trong y học. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT:...

   11 p husc 12/05/2015 318 2

 • Nghiên cứu đặc tính sinh học và phân bố của cá Dìa Siganus Guttatus (Bloch, 1787) ở đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên

  Nghiên cứu đặc tính sinh học và phân bố của cá Dìa Siganus Guttatus (Bloch, 1787) ở đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên

  Nghiên cứu đặc điểm hình thái và cấu trúc chủng quần cá, sự sinh trưởng, phát triển, dinh dưỡng và sinh sản của cá Dìa; Sự phân bố của cá Dìa và những thích nghi sinh thái của chủng quần cá Dìa ở đầm Ô Loan. Đề xuất giải pháp cho việc khai thác hợp lý, duy trì và phát triển bền vững nguồn lợi cá Dìa. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   6 p husc 13/05/2015 318 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số