• Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam: Các bằng chứng mới về thực trạng, xu hướng và những khác biệt

  Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam: Các bằng chứng mới về thực trạng, xu hướng và những khác biệt

  Chuyên khảo “Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam: Các bằng chứng mới về thực trạng, xu hướng và những khác biệt” sử dụng số liệu điều tra mẫu 15% của cuộc Tổng điều tra 2009, sẽ cung cấp thông tin cập nhật tới đọc giả về những khuynh hướng của tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam. Chuyên khảo cũng cung cấp những thông tin về tỷ số...

   65 p husc 25/12/2015 177 1

 • Ẩn dụ ý niệm phạm trù chỉ thời tiết trong tiếng Việt

  Ẩn dụ ý niệm phạm trù chỉ thời tiết trong tiếng Việt

  Những vấn đề chung về ngôn ngữ và lý thuyết về ẩn dụ ý niệm trong ngôn ngữ học tri luận. Khảo sát và nghiên cứu ẩn dụ ý niệm phạm trù chỉ thời tiết trong tiếng Việt qua nguồn dữ liệu là ngôn ngữ đời sống (thành ngữ, tục ngữ, các truyện nôm và ngôn ngữ báo chí). Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com...

   16 p husc 16/04/2015 166 7

 • Thử bàn về hàm lượng văn hóa và tính nhân văn của báo chí hiện nay

  Thử bàn về hàm lượng văn hóa và tính nhân văn của báo chí hiện nay

  Trong cuộc sống cũng như trong văn học và báo chí, các khái niệm tính nhân đạo, tính nhân văn và tính nhân loại có cùng phạm trù ngữ nghĩa, những biểu hiện ở các cấp độ khác nhau. Vậy trong báo chí hiện nay hàm lượng văn hóa và tính nhân văn được thể hiện như thế nào, mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Thử bàn về hàm lượng văn hóa và tính...

   13 p husc 27/03/2017 151 2

 • Văn hóa phỏng vấn

  Văn hóa phỏng vấn

  Bài viết "Văn hóa phỏng vấn" chỉ xem xét văn hóa phỏng vấn từ phương diện người phỏng vấn - nhà báo, dưới 3 góc độ: Kiến thức văn hóa, kĩ năng phỏng vấn và đạo đức nghề nghiệp của người phỏng vấn. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p husc 27/03/2017 150 4

 • Bài giảng Xã hội học đại cương - Trần Thị Phụng Hà

  Bài giảng Xã hội học đại cương - Trần Thị Phụng Hà

  Bài giảng Xã hội học đại cương được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học, đối tượng chức năng của xã hội học, các khái niệm, và phạm trù xã hội học, xã hội học chuyên ngành và các phương pháp nghiên cứu xã hội học. Thông qua những kiến thức này giúp các bạn có...

   187 p husc 10/06/2015 149 4

 • Nghiên cứu lịch sử báo chí Việt Nam dưới góc nhìn nghệ thuật làm báo

  Nghiên cứu lịch sử báo chí Việt Nam dưới góc nhìn nghệ thuật làm báo

  Bài viết "Nghiên cứu lịch sử báo chí Việt Nam dưới góc nhìn nghệ thuật làm báo" khái quát sơ lược về nghệ thuật làm báo, trình bày lịch sử báo chí Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu nội dung chi tiết.

   6 p husc 27/03/2017 146 1

 • Tuyển tập Bài tập và đồ án sinh viên kiến trúc

  Tuyển tập Bài tập và đồ án sinh viên kiến trúc

  Tài liệu chia sẻ của bạn Cao Quốc Tuấn gửi đến tất cả các bạn yêu thích kiến trúc, đây là toàn tập bộ sưu tập của sinh viên chuyên ngành kiến trúc, giúp cho các bạn tham khảo về thực tế của toàn đồ án...

   118 p husc 01/10/2013 145 6

 • Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1966

  Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1966

  Trình bày nguyên nhân, mục tiêu, phương pháp, tính chất, đặc điểm, diễn biến của và ý nghĩa của phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1966. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   11 p husc 16/03/2015 140 2

 • Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng Objectstore

  Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng Objectstore

  Nghiên cứu các hệ quản trị về cơ sở dữ liệu hướng tới đối tượng tìm hiểu một số vấn đề cơ bản của hệ quản trị CSDL hướng đối tượng Objectstore; Phân tích và thiết kế hệ thống tin học quản lý nhà hàng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   4 p husc 20/03/2015 138 1

 • Đối chiếu danh từ đơn vị trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Đối chiếu danh từ đơn vị trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Cơ sở lý luận về từ ngữ, phân loại từ ngữ, sử dụng từ ngữ; Đặc trưng ngữ nghĩa và cú pháp của danh từ đơn vị trong tiếng Anh và tiếng Việt; Đối chiếu đặc trưng ngữ nghĩa và cú pháp của danh từ đơn vị trong tiếng Anh. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   21 p husc 02/04/2015 136 1

 • Góp phần tìm hiểu đội ngũ nhà báo cách mạng Việt Nam

  Góp phần tìm hiểu đội ngũ nhà báo cách mạng Việt Nam

  Bài viết "Góp phần tìm hiểu đội ngũ nhà báo cách mạng Việt Nam" đề cập những nhận thức chung, những đặc trưng cơ bản của đội ngũ nhà báo cách mạng, sự trưởng thành và vai trò của họ trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p husc 27/03/2017 135 1

 • Các chức năng của ngôn ngữ trong tục ngữ Việt Nam

  Các chức năng của ngôn ngữ trong tục ngữ Việt Nam

  Nghiên cứu chức năng tư duy và chức năng giao tiếp của ngôn ngữ trong tục ngữ Việt Nam có sử dụng quan điểm của Roman Jakobson. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   3 p husc 27/03/2015 134 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số