Tiếp cận chủ nghĩa hiện sinh: lịch sử sự hiện diện ở Việt Nam

Nghiên cứu sự phát sinh và phát triển của chủ nghĩa hiện sinh; triết học của chủ nghĩa hiện sinh; sự xuất hiện của chủ nghĩa hiện sinh ở Việt Nam.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447