Đẩy nhân sự phát triển nền công nghiệp hàng hóa ở Việt Nam hiện nay

Nghiên cứu vai trò, điều kiện, xu hướng của việc phát triển nên nông nghiệp hàng hóa hiện nay ở nước ta; phân tích kinh nghiệm các nước trong quá trình đẩy nhanh sự phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt; phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp hàng hóa ở nước ta và những vấn đề cấp bách đặt ra.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447