Lao động ở nông thôn nước ta hiện nay và những giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng hợp lý nguồn lao động đó

Nghiên cứu vai trò của nguồn lao động trong phát triển kinh tế - xã hội và tính quy luật của việc sử dụng hợp lý nguồn lao động ở nông thôn hiện nay; Tìm hiểu thực trạng của việc sử dụng nguồn lao động ở nông thôn nước ta hiện nay và nêu được kinh nghiệm của một số nước về sử dụng nguồn lao động ở nông thôn.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447