Tái hòa nhập với đối tượng 05 tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Gồm 3 chương: 1. Khái quát về tệ nạn mại dâm ở Việt Nam và một số khái niệm liên quan; 2. Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với đối tượng 05 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế; 3. Một số giải pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với đối tượng 05 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh TT Huế.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447