Cư dân vùng biển Thuận An Thừa Thiên Huế: Bức tranh sinh kế và chiến lược sinh kế bền vững

Làm rõ các dạng thức sinh kế của cư dân vùng biển Thuận An và vai trò của nó đối với sự sinh tồn của cộng đồng cư dân; kiến nghị các giải pháp bảo tồn, phát huy các hình thức sinh kế bền vững của cộng đồng cư dân nơi đây.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447