• Ảnh hưởng của độ bền Nb đến cấu trúc, vi cấu trúc và tính chất quang, điện của hệ gốm không chì BNKT

  Ảnh hưởng của độ bền Nb đến cấu trúc, vi cấu trúc và tính chất quang, điện của hệ gốm không chì BNKT

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn có 3 chương: Chương 1. Tổng quan về các đặc trưng cơ bản của gốm áp điện không chì; Chương 2. Chế tạo mẫu và nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Nb đến cấu trúc, vi cấu trúc của hệ gốm BNKT; Chương 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Nb đến các tính chất quang, điện của hệ gốm BNKT.

   12 p husc 13/07/2020 13 0

 • Nghiên cứu tính chất quang của dung dich cacbon nano được chế tạo từ hạt đậu xanh

  Nghiên cứu tính chất quang của dung dich cacbon nano được chế tạo từ hạt đậu xanh

  Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương I trình bày lý thuyết tổng quan về vật liệu nano, đặc điểm cấu trúc và tính chất lý hóa của hạt carbon nano cũng như một số ứng dụng của vật liệu này trong sinh học; Chương II trình bày tổng quan các tài liệu nghiên cứu và kết quả chế tạo dung dịch hạt carbon nano bằng phương...

   15 p husc 13/07/2020 13 0

 • Chế tạo và khảo sát đặc trưng quang phổ của Sr2Al2SiO7: Eu, RE3+

  Chế tạo và khảo sát đặc trưng quang phổ của Sr2Al2SiO7: Eu, RE3+

  Luận văn được trình bày trong ba chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về các hiện tượng phát quang và các cơ chế động học được sử dụng để giải thích các hiện tượng này. Bên cạnh đó, các đặc trưng cấu trúc của mạng tinh thể strontium alumino-silicate Sr2Al2SiO7 (SAS) và đặc trưng phát quang của các ion đất hiếm cũng được trình bày. Nghiên cứu...

   11 p husc 13/07/2020 13 0

 • Tổng hợp và nghiên cứu khả năng diệt khuẩn của vật liệu quang xúc tác nano TiO2 pha tạp

  Tổng hợp và nghiên cứu khả năng diệt khuẩn của vật liệu quang xúc tác nano TiO2 pha tạp

  Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan về vật liệu TiO2; Chương 2: Thực nghiệm; Chương 3: Kết quả

   49 p husc 13/07/2020 13 0

 • Chế tạo và khảo sát đặc trưng phát quang Ca2Al2SiO7: RE3+

  Chế tạo và khảo sát đặc trưng phát quang Ca2Al2SiO7: RE3+

  Luận văn gồm có 3 chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về hiện tượng phát quang, cơ chế dập tắt nồng độ, cấu trúc của mạng tinh thể canxi alumino-silicate (CAS) và đặc trưng phát quang của các ion đất hiếm.; Chương 2: Mô tả quy trình, cách thức chế tạo vật liệu bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Trình bày hệ thống các mẫu vật liệu chế tạo...

   11 p husc 13/07/2020 13 0

 • Vấn đề phát triển lực lượng sản xuất ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình hiện nay

  Vấn đề phát triển lực lượng sản xuất ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình hiện nay

  Luận văn trình bày cơ sở khoa học và nội dung của phát triển lực lượng sản xuất, thực trạng và giải pháp phát triển lực lượng sản xuất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 20/05/2020 12 0

 • Đánh giá thực trạng quản lý tài nguyên đất đai trong xây dựng nông thôn mới ở xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Đánh giá thực trạng quản lý tài nguyên đất đai trong xây dựng nông thôn mới ở xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Luận văn khái quát về lãnh thổ nghiên cứu và hiện trạng xây dựng nông thôn mới của xã Vinh Hà; Khái quát hiện trạng sử dụng đất của xã Vinh Hà năm 2017; Thực trạng công tác quản lý đất đai trong công tác xây dựng nông thôn mới; Đánh giá hiệu quả sử dụng đất đai đối với một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của xã Vinh Hà; Đề...

   17 p husc 25/05/2020 12 0

 • Thế giới nghệ thuật văn xuôi Tạ Duy Anh

  Thế giới nghệ thuật văn xuôi Tạ Duy Anh

  Luận văn gồm Chương 1. Tạ Duy Anh trong tiến trình văn xuôi Việt Nam đương đại; Chương 2. Thế giới nghệ thuật văn xuôi Tạ Duy Anh nhìn từ cảm quan hiện thực và hình tượng con người; Chương 3: Thế giới nghệ thuật văn xuôi Tạ Duy Anh nhìn từ phương thức thể hiện.

   12 p husc 09/06/2020 12 0

 • Cảm thức hiện sinh trong thơ Trương Đăng Dung

  Cảm thức hiện sinh trong thơ Trương Đăng Dung

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Nội dung luận văn được triển khai trong 3 chương: Chương 1. Trương Đăng Dung và hành trình đến với chủ nghĩa hiện sinh; Chương 2. Lời tự bạch và cái nhìn hiện sinh về cuộc đời trong thơ Trương Đăng Dung; Chương 3. Hành trình đưa con người tìm lại chủ thể tính và nhân vị tự do trong thơ Trương...

   13 p husc 10/06/2020 12 0

 • Cấu trúc và tính chất quang, điện của vật liệu gốm đa thành phần trên cơ sở KNN pha tạp

  Cấu trúc và tính chất quang, điện của vật liệu gốm đa thành phần trên cơ sở KNN pha tạp

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1. Tổng quan lý thuyết; Chương 2. Chế tạo mẫu và nghiên cứu ảnh hưởng của Sr(Zn1/3Nb2/3)O3 đến cấu trúc, vi cấu trúc của hệ gốm KNN-xSZN; Chương 3. Nghiên cứu các tính chất quang, điện của hệ gốm KNN-xSZN.

   11 p husc 19/06/2020 12 0

 • Chế tạo và khảo sát phổ phát quang của thủy tinh phốt phát pha tạp Europium và Dysprosium kích thích bằng bức xạ màu tím

  Chế tạo và khảo sát phổ phát quang của thủy tinh phốt phát pha tạp Europium và Dysprosium kích thích bằng bức xạ màu tím

  Nội dung của luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, các công trình công bố liên quan đến luận văn và tài liệu tham khảo, gồm có ba chương: Chương 1. Tổng quan lý thuyết: hiện tượng phát quang và vật liệu phát quang, lý thuyết về vật liệu thủy tinh phát quang, đặc trưng của các nguyên tố đất hiếm, các phương pháp chế tạo vật liệu phát quang;...

   12 p husc 13/07/2020 12 0

 • Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc, vi cấu trúc, tính chất quang xúc tác của màng mỏng nano TiO2

  Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc, vi cấu trúc, tính chất quang xúc tác của màng mỏng nano TiO2

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC --------------------------------------- NGUYỄN THỊ MỸ NỮ TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, VI CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG MỎNG NANO TiO2 Chuyên ngành: Quang học Mã số: 8440109 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. LÊ QUANG TIẾN DŨNG...

   10 p husc 13/07/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số