• Nghiên cứu về ngôn ngữ chính quy mờ

  Nghiên cứu về ngôn ngữ chính quy mờ

  Trình bày các khái niệm về văn phạm chính quy, ngôn ngữ chính quy, ôtômat hữu hạn và biểu thức chính quy cùng các tính chất cơ bản của chúng; giới thiệu ngôn ngữ chính quy mờ và bàn đến hai kiểu ôtômat hữu hạn mờ Mealy và Moore nhằm mục đích phân tích từ vựng; nghiên cứu các ngôn ngữ chính quy mờ max- min và ngôn...

   3 p husc 20/03/2015 12 1

 • Mở rộng yếu tố thời gian cho cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

  Mở rộng yếu tố thời gian cho cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

  Khái quát mô hình dữ liệu hướng đối tượng; Nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu có yếu tố thời gian và việc mở rộng yếu tố thời gian trên cơ sở dữ liệu hướng đối tượng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   4 p husc 20/03/2015 12 1

 • Tìm hiểu Meta-Learning hỗ trợ khai phá dữ liệu

  Tìm hiểu Meta-Learning hỗ trợ khai phá dữ liệu

  Nghiên cứu tổng quan về Meta-Learning, khai phá dữ liệu, hệ thống khai phá dữ liệu, kỹ thuật khai phá dữ liệu; Nghiên cứu các thuật toán Meta-Learning; Ứng dụng Meta-Learning trong khai phá dữ liệu. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   5 p husc 31/03/2015 12 1

 • Vai trò kinh tế tư bản nhà nước đối với sự phát triễn lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay

  Vai trò kinh tế tư bản nhà nước đối với sự phát triễn lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay

  Tìm hiểu lý luận chung về kinh tế tư bản nhà nước; Nghiên cứu vai trò của kinh tế tư bản nhà nước trong sự phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   8 p husc 22/04/2015 12 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số